Inledning

Orsaker 

Lokalisation

Komplementär behandling 
 


Speciell diet

Örter/naturmedel

Fysio-hydroterapi

Övrigt

Kostråd

PSA-test

Svampinfektioner

Frågor och Svar

Länkar: 

Gikt,Tips nr 33 från Fråga Helhetsdoktorn

Inledning
Gikt (ofta kallad "portvinstå" då stortåns grundled ofta angrips) är en sjukdom som har funnits länge och den kan ofta ganska lätt kännas igen på historiska beskrivningar. I modern tid har man betraktat den som den frossande mannens sjukdom och den betraktas ofta som en vällevnadssjukdom men som påpekas så  finns det flera tillstånd där gikt kan förekomma och där det inte alls är fråga om någon fellevnad. Vissa mediciner kan ge förhöjda halter av det ämne som orsakar sjukdomen och det gäller t. ex. många vanliga blodtrycksmediciner. Giktmediciner kan ge astma och astmamediciner kan ge högt blodtryck och då har man lätt en "ond cirkel" där enbart en kostomläggning eller en livsstilsförändring ger säker bot. 

Orsaker
Gikt beror på att urinsyra finns i överskott i blodet och det faller då ut i form av nålliknande kristaller som skadar celler och vävnader. Cellskadan ger upphov till en Inflammation. Urinsyra  ( Syrans salter kallas urater) bildas vid ämnesomsättningen när vi bryter ner arvsmassan (DNA, RNA mm) i de celler som vi själva brutit ner eller  fått i oss i vår föda. Det gäller då de födoämnen som innehåller många cellkärnor i koncentrerad form. Ett överskott kan även bero på en ökad produktion, en obalans i själva omsättningen eller en  minskad förmåga att utsöndra urinsyra p. g. a. en nedsättning av njurens funktion. Se Njursjukdomar. Ungefär var tionde man har förhöjda urinsyrenivåer i blodet. Gikt är ovanligt hos fertila kvinnor men efter klimakteriet drabbas även de. En av tjugo giktpatienter är kvinna. 
Urinsyrekristaller kan i vissa fall skada njurarna och 1 av 20  giktpatienter riskerar att få en försämrad  njurfunktion. Därför är det viktigt att behandla förhöjda  urinsyrenivåer - ffa om man kan mäta en ökad halt  urinsyra i urinen. Detta är ett av skälen till att urat ingår i basutbudet i Multitesten. Den ökade mängden urinsyra i urinen kan  f ö leda till njursten.  Ibland beror gikt på att kroppen har en ökad omsättning  av blodkroppar vilket kan ses vid många blodsjukdomar,  bl. a. vissa blodsjukdomar.  Många  vätskedrivande och blodtrycksänkande mediciner som tillhör gruppen  tiazider (Hygroton, Salures, Dichlotride, Esidrex) stör urinsyraomsättningern och kan framkalla gikt. En felaktigt inledd fastebehandling  kan ge en tillfällig höjning av urinsyrahalten genom att omsättningen ökas innan utsöndringen har hunnit ökas. Det brukar dock räcka med ett Multitest på tisdag med besked på torsdagen om man inleder fastan på måndagen. Den som vet att man är i riskzonen för gikt p.g.a. medicinering eller fellevnad kan gärna testa även innan fastan så att man kan planera i god tid för en anpassad halvfasta i stället.  Hög alkoholkonsumtion (inte bara portvin) och  blyförgiftning kan ge gikt. 

Tillstånd med högre risk

 • Högt blodtryck med medicinering.
 • Alkoholöverkonsumtion
 • Njursjukdomar
 • Blodsjukdomar
 • Tungmetallbelastning: Bly, molybden, kvicksilver
 • Sockersjuka, 
 • Bisköldkörtelrubbningar
 • Vissa former av  struma 

 • Binjurebarkssvikt. 
Vanlig behandling
Den "vanliga" behandlingen vid gikt beskrivs i Läkemedelsboken 97/98 sid 648-649: och texten där har förenklats och försvenskats: 

Kristallartriter:Artrit (ledinflammation) där vävnadsskadan orsakas av inlagringar av salter som naturligt förekommer i kroppen men som finns i för står mängd vid en del tillstånd. 

Typiska tecken för kristallartriter: 

 • Drabbar medelålders - äldre individer
 • Drabbar män oftare än kvinnor
 • Mono- eller oligoartrit. (Drabbar en led eller ett mindre antal leder) till skillnad från t.ex. ledgångsreumatism som drabbar många leder samtidigt i kroppen: polyartrit)
 • Plötsligt insjuknande
Kristallartriter debuterar med plötsligt insättande artrit med svåra smärtor. De vanligaste kristallartriterna är betingade av urat (urinsyra) eller pyrofosfatkristallutfällning i ledhålan. Oberoende av kristalltyp är symtomen likartade, med hastigt påkommande intensiva smärtor i en eller få leder, vid gikt ofta i stortåns grundled. Man  finner klassiska tecken på inflammation i den drabbade leden, med hudrodnad, svullnad, värmeökning och ömhet. 
  Diagnosen ställs genom att man suger ut en del av ledvätskan i den svullna leden och med mikroskopiskt påvisande av typiska kristaller, som är nålformade vid gikt och oregelbundna vid pyrofosfatsynovit (pseudogikt). Vid svårigheter att suga ut ledvätska kan ledhålan spolas med en mindre mängd koksaltlösning, varvid ett par droppar erhålls för diagnostik. Denna procedur är dessutom till viss del även terapeutisk (botande). Efter flera attacker ses röntgenologiskt "biljettklipp", på grund av att benet närmast brosket i leden vittrar bort inom ett litet område vid gikt och karakteristiska linjära förkalkningar vid pyrofosfatsynovit. S-urat (urinsyrahalten i blodet (S=serum)) är ofta förhöjt, men kan vara normalt vid gikt. Vid gikt bör blodsjukdomar, med ökad uratproduktion eller nedsatt utsöndring vid njursvikt, uteslutas med hjälp av rutinprov. Observera att diuretika (vätskedrivande medel) givet i högre koncentration  kan utlösa ett giktanfall. 

Behandling av kristallartriter

 •  Pyrofosfatsynovit: Att suga ut ledvätskan med kristallerna och ge kortison i ledhålan är oftast tillräcklig terapi vid pyrofosfatsynovit.

 • Akut gikt; NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs = Inflammationshämmande medel som Voltaren, Naprosyn, i maximal dos under 4-7 dagar, därefter nedtrappning. Vid NSAID-överkänslighet ges kolkicin kapslar 0,5 mg varannan timme, till besvärsfrihet eller gastrointestinala biverkningar i form av diarré eller illamående (vanligtvis efter ca 6 mg). Behandlingen är mest effektiv om den på börjas inom 24 timmer efter symtomdebut. Efter den akuta attacken ges 0,5 mg 3-4 gånger/dag under några dagar. 
  Biverkningar: Diarré och illamående är vanliga biverkningar. Benmärgspåverkan med blodplättsbrist (kan ge blåmärken, blödningar)  och även svår brist på vita blodkroppar har beskrivits efter långvarig behandling 
 • Långtidsbehandling av gikt.Allopurinol (Finns i t.ex. Xyloric) hämmar enzymet xantinoxidas och minskar produktionen av urinsyra. Allopurinol används inte vid akuta giktanfall och bör endast ges efter upprepade giktanfall eller vid kraftigt förhöjt S-urat (för att hindra njursvikt). OBS - giftiga, (toxiska) nivåer av det senare'. Allvarlig interaktion med azatioprin! (Finns bl a i Imurel)

 • Ett alternativ till allopurinol är probenecid, som hämmar njurens återupptagande av urinsyra. 
  För att motverka utfällning av urinsyra i urinvägarna bör urinen alkaliseras med natriumbikarbonat (3-6 g/dygn) och diuresen hållas hög (ca 2 l/dygn).

Lokalisation
Vanligen förekommer inflammationen i stortåns grundled (podager), men gikt i andra leder är inga ovanligheter. Vid en genomgång av en patientgrupp med giktattacker hade 76% någon gång haft en attack i stortåled, 50% någon gång i fotleden eller i någon annan del av foten (stortåleden borträknad), 32% i knäled och 10% i fingerleder. 


Komplementär behandling 
Till för några år sedan fanns det tusenåriga  preparatet kolchicin fortfarande på apoteket i kapselform. Det fick stå tillbaka för de inflammationshämmande medlen eftersom de gav relativt vanliga och kraftiga  magbiverkningar. Om  patienten är allergisk mot inflammationshämmande tabletter. (kan ge förvärrad astma mm, se Ond Cirkel ovan) återstår då bara att ge injektioner av kortison. För den som vill utnyttja den komplementära medicinen finns det en hel del alternativ. Colchimindroppar används inte så mycket nu för tiden heller även om magbiverkningarna var betydligt lindrigare men för den allergiske kan hela  behandlingsprogrammet som det är utformat vid svenska hälsohem vara mycket värdefull. Biverkningarna är ju positiva med  flera samverkande faktorer. Kosten innehåller låg halt av urinsyrabildande purinämnen men samtidigt är den rik på naturliga  antioxidanter som skyddar cellerna vid inflammation. Många människor tål Zyloric utmärkt men andra kan drabbas av hudutslag, illamående, astma, blodförändringar eller ledsmärtor. Ett lätt illamående med lätta former av dessa biverkningar är vanligare än att man får biverkningarna i dess mest uttalade, kraftiga form och även denna lindriga biverkning kan vara  skäl nog att prova en alternativ behandling. 

Jictin
Nytt kombinationsmedel med flera örter som har effekt vid inflammationer men som även har visats påverka urinsyrahalten i blodet. 
Jictin innehåller en kombination av fyra naturliga substanser; 

 • gurkmeja,
 • boswellia, 
 • bromelain 
 • quercetin.
Dessa ämnen samverkar och ger tillsammans förstärkt verkan.

Gurkmeja:
En flerårig ört som hör till  familjen ingefärsväxter. Man använder den torkade jordstammen bl.a. för färgning av tyger och bakverk men framför allt som en viktig beståndsdel i curry. Växten har också haft stor betydelse inom folkmedicinen på många håll, bl.a. mot magbesvär och vid ledbesvär. Det finns även studier som indikerar en cancerskyddande effekt.
Boswellia 
Ett släkte rökelseträdsväxter som omfattar drygt 20 arter i tropiska områden. Från den afrikanska arten B. sa´cra erhålls ett gummiharts, olibanum, som är en viktig beståndsdel i den rökelse som används i katolska kyrkor. Andra arter i släktet ger virke. En vanlig art inom folkmedicinen är : Boswellia serrata. Användningsområden inom den traditinella medicinen brukar anges som artros, astma, reumatoid artrit, ulcerös colit, slemsäcksinflammationer mm.
Farmakologiska studier har visat att innehållet, ffa sk boswellia-syra har inflammationsdämpande verkan genom att den kan hämma inflammationsämnet  leukotrien 3. Till skillnad mot vanliga inflammationsdämpande medel ger inte B irritation i mag-tarmkanalen utan tvärtom har den använts vid magbesvär.  Se referens 4 nedan. 
B är i övrigt i stort sett biverkningsfri till skillnad mot många andra vanliga läkemedel. 
Referenser
1. Safayhi H, Sailer ER, Amnon HPT. 5-lipoxygenase inhibition by acetyl-11-keto-b-boswellic acid. Phytomed 1996;3:71–2.
2. Safayhi H, Mack T, Saieraj J, et al. Boswellic acids: Novel, specific, nonredox inhibitors of 5-lipoxygenase. J Pharmacol Exp Ther 1992;261:1143–6.
3. Singh GB, Atal CK. Pharmacology of an extract of salai guggal ex-Boswellia serrata, a new non-steroidal anti-inflammatory agent. Agents Actions 1986;18:407–12.
4. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res 1997;2:37–43.
5. Etzel R. Special extract of Boswellia serrata (H15) in the treatment of rheumatoid arthritis. Phytomed 1996;3:91–4.

Bromelain
Bromelain är ett  proteinspjälkande enzym som framställs ur saft från ananas. Enzymet spjälkar bindningar mellan basiska aminosyror, leucin eller glycin. Det är vitt och lösligt i vatten. Det används för mörning av kött, vid framställning av öl och vissa andra spannmålsprodukter samt vid tillverkning av proteinhydrolysat.
B verkar även inflammationsdämpnade och har använts för egenvård vid småskador, ffa stukningar och sträckningar för att påverka svullnad och smärta.
Det finns kontrollerade stuider på B som visar effekt på svullnad och inflammation efter kirurgiska ingrepp. Se ref 4 och 5. 
Andra användningsområden är inflammation vid sinusit. Se även mera på denna tipssida.
B kan dock ha en blodförtunnande effekt vilket i de flesta fall är fördelaktigt men som man ska tänka på vid behandling med vanliga blodförtunnande läkemedel samt för de som har lindriga former av blödarsjuka. Ofta är en lätt blodförtunnande effekt fördelaktigt eftersom det kan skydda mot proppar och infarkter. Referenser:
1. Izaka K, Yamada M, Kawano T, Suyama T. Gastrointestinal absorption and anti-inflammatory effect of bromelain. Jpn J Pharmacol 1972;22:519-34.
2. Balakrishnan V, Hareendran A, Nair CS. Double-blind cross-over trial of an enzyme preparation in pancreatic steatorrhea. J Assoc Physicians India 1981;29:207-9.
3. Seligman B. Bromelain: an anti-inflammatory agent. Angiology 1962;13:508-10.
4. Howat RCL, Lewis GD. The effect of bromelain therapy on episiotomy wounds—a double blind controlled clinical trial. J Obstet Gynaecol Br Commonwealth 1972;79:951-3.
5. Zatuchni GI, Colombi DJ. Bromelains therapy for the prevention of episiotomy pain. Obstet Gynecol 1967;29:275-8.
6. Taub SJ. The use of Ananase in sinusitis. A study of 60 patients. EENT Monthly 1966;45:96-8.
7. Ryan RE. A double-blind clinical evaluation of bromelains in the treatment of acute sinusitis. Headache 1967;7:13-7.
8. Mori S, Ojima Y, Hirose T, et al. The clinical effect of proteolytic enzyme containing bromelain and trypsin on urinary tract infection evaluated by double blind method. Acta Obstet GynaecolJpn 1972;19:147-53.
9. Cohen A, Goldman J. Bromelains therapy in rheumatoid arthritis. Pennsylvania Med J 1964;67:27-30.
10. Heinicke R, van der Wal L, Yokoyama M. Effect of bromelain (Ananase) on human platelet aggregation. Experientia 1972;28:844-5.
11. Nieper HA. Effect of bromelain on coronary heart disease and angina pectoris. Acta Med Empirica 1978;5:274-8.

Quercetin
Q är en av flera olika vattenlösliga växtämnen, oftast färgade som kallas flavonoider. Av dessa är Q känd för att verka som en antihistamin
och har även andra inflammationsdämpande egenskaper. Q kan även blockera ett enzym som leder till ansamling av sorbitol i kroppen. Denna process kan annars bidra till utveckling av komplikationer vid diabetes. Q har även egenskaper som en fytoöstrogen. I provrörösförsök har man sett en hämmande verkan på bröstcancerceller. En dubbelblind studie har även utförts vid prostatit där man har sett en klar effekt. Traditionellt har ämnen som är rika på Q liknande klasser av växtämnen använts vid diabetes, svullnader, gikt, åderförkalkning, hösnuva mm.
Referencer:
1. Miodini P, Fioravanti L, di Fronzo G, Capelletti V. The two phyto-oestrogens genistein and quercetin exert different effects on oestrogen receptor function. Br J Cancer 1999;80:1150–5.

2. Shoskes DA, Zeitlin SI, Shahed A, Rajfer J. Quercetin in men with category III chronic prostatitis: a preliminary prospective, double-blind, placebo-controlled trial. Urology 1999;54:960–3.

3. Ishikawa M, Oikawa T, Hosokawa M, et al. Enhancing effect of quercetin on 3-methylcholanthrene carcinogenesis in C57B1/6 mice. Neoplasma 1985;43:435–41.

4. Hertog MGL, Feskens EJM, Hollman PCH, et al. Dietary flavonoids and cancer risk in the Zutphen elderly study. Nutr Cancer 1994;22:175–84.
 

Länkar om Jictin

http://www.bioaktiva.se/jictin.html
http://www.bodystore.nu/sss/A3809


Tidigare behanding vid hälsohem
Det står allmänt om den komplementära behandlingen vid Tallmogården i Läkemedelsboken 97/98, sid 873-879. Den som vill fördjupa sig ytterligare finner mera att läsa i boken "Tallmogårdens väg till Hälsa", av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag och här kommer ett reviderat utdrag ur kapitlet om Gikt. 

Gikt (arthritis urica)

Gikt är en reumatisk ledsjukdom och ämnesomsättningsrubbning som karaktäriseras av inlagringar av urinsyra i olika leder och bindväv, från början ofta i stortårnas grundleder (podagra). Senare kan det bli urinsyreinlagringar även på andra platser, bl a kan det bildas urinsyrenjurstenar. Man finner höga urinsyrehalter blodet. Vid giktattacker får patienten svullna, ömma, rodnande leder och feber. Sjukdomen är en typisk välståndssjuk dom, ofta kopplad till hög alkohol- och köttkonsumtion samt övervikt. 

Speciell diet
En purinfattig, vegetarisk kost rekommenderas. Purinrika födoämnen är kött, speciellt inälvsmat (bräss, lever, njure),  köttextrakt, vissa fisksorter (sill, makrill), spenat, sparris, baljväxter, jäst och jästextrakt samt öl. Dessa födoämnen bör därför undvikas. 

Örter/naturmedel
Rikligt med dryck, speciellt vattendrivande teer, solidago, gullriste, åkerfräken, nässelte och -saft rekommenderas samt Colchimindroppar, 10 dr x 3. 
Besksöta - Kanadabinka - Linnea ("Giktegräs") - Röda vinbär - Skvattram - Smultron - Biotin (vitamin B8) - Tibastbark (obs utvärtes, giftigt) - Isop - Besksöta - Vattenklöver - Askblad och bark - Rosettjungfrulin - Arnica montana-
 

Fysio-hydroterapi
Vid akuta giktattacker gör man kalla inpackningar. Mellan anfallen kan man ta heta bad, t ex med Pela gyttjeextrakt. Mycket motion - alla typer av fysisk aktivitet är bra. Massage, undervattensmassage, bindvävsmassage samt lokalt elektroterapi och ultraljud har god effekt. 

Övrigt
Jämför reumatism. Om fastebehandling utlöser giktattacker måste fastan eventuellt avbrytas eller också kan man  försöka tillföra mer baser (t ex Basica 1 tsk x 3). 

Kostråd för patienter med gikt
Kan ätas
Purinfattig kost, undantagsvis eller sparsamt av det som står inom parentes:  (Mjölk), surmjölksprodukter, kärnmjölk, mild mager ost (grädde), (ägg), (smör), kallpressade växtoljor, reformmargarin. Alla sorters bröd, speciellt fullkornsbröd och hårt bröd, makaroner och nötter. Alla sorters bär och frukter, citron, apelsin, äpplen, päron m m Gurka, morötter, grönkål, vitkål, potatis, lök, jord- och kronärtskockor, melon, persilja, purjolök, rabarber, rädisor, rödkål, blomkål, sallad, selleri och tomater. (Te, kaffe, choklad) mineralvatten, fruktjuicer, örtte. 

Bör undvikas
Födoämnen med medelstort innehåll av urinsyrebildande purinämnen: Kyckling, broiler, duva, rapphöns, får, fasan, gås, kanin, kalv, oxe, svin, vilt, kalkon, and, ål, aborre, gädda, hälleflundra, homfisk, klippfisk, lax, makrill, rödspätta, sill, torsk, tonfisk, laxöring, hummer, räkor, krabba, musslor och ostron. 
Förbjudet
Födoämnen med stort innehåll av purin ämnen: All inälvsmat, lever, njure, bräss, hjärna, benmärg, köttbuljong,  köttextrakter. Småsill och sardiner. Ärter, bönor, linser, svamp. Alla ölsorter, jäst, jästtabletter. 

                                                                               Ur Tallmogårdens väg till Hälsa, av dr Karl-Otto Aly
PSA-test
Information för Dig som kontrollerar PSA i samband med Multitesten.
Forskare vid Uppsala Akademiska Sjukhus har kunnat  visa att  Zyloric kan ge falskt höga PSA-värden. (Prostata Specifikt Antigen=ämne som finns i högre halter vid prostatacancer)  Blodnivåerna på PSA används som markör för prostatacancer. Normalt ligger värdet under 4 mikrog/l. Högre värden kan tyda på cancer. I en studie på friska försökspersoner har man visat att PSA  värdet kan höjas med så mycket som 60% av Zyloric. 

Svampinfektioner
Fallrapporter visar på ett möjligt samband med svampinfektioner.
http://www.arthritistrust.org/education/arthritis/biochem.php
 

Frågor och Svar:

Öl och vin vid gikt

Hej!
När jag drabbades av gikt första gången för fyra år sedan sökte jag information på Din hemsida. Det gjorde även min familjeläkare, som liksom jag kopplade ihop gikten med matvanor och dryck.Jag har försökt allt inkl Allupurionol, men ändå fått ett antal giktantfall per år. Höll ner alkolholkonsumtionen genom att sluta med alkohol. Drack bara öl någon
enstaka gång per månad. Trots det fick jag anfall. Sökte även hjälp hos flera olika läkare, men inget hjälpte. Av en slump råkade jag få syn på bifogad forskningsartikel från The Lancet. Den säger i korthet att det är ölen (och starksprit) som är boven i dramat (och annan purinrik mat), men att det fungerar att dricka vin. Har nu testat ett par månader att sluta med öl och sprit, men dricker vin, 2-3 glas på fredag och/ellerlördag. Det fungerar! Det omvända fungerar också. Precis innan jag hittade artikeln hade jag druckit tre öl på 24 timmar...och fick gikt helt utan föraning.Det lustiga är att jag tidigare försökte hålla ned alkoholintaget genom att dricka öl, istället för vin, men det gav sannolikt motsatt effekt. Tipset till den som har gikt: Passa Dig för öl! Om Du skall dricka alkohol - drick vin. Tycker det vore bra om Du kunde komplettera Din hemsida med den informationen, eftersom hemsidan används av såväl patienter som läkare.Tack för tips. 
Jag gör ett referat av artikeln i Lancet, den engelska läkarföreningens tidning 5, 2004.
Genom historien har gikt varit känt som den välbeställdes sjukdom eftersom en överkonsumtion av mat och dryck är en av huvudorsakerna bakom tillståndet. När det gäller alkoholhaltiga drycker verkar det dock som om öl är den allra största boven. Så lite som 2-4 öl per vecka ökade risken för gikt med 25%. Män som dricker minst 2 öl dagligen löpte mer än 200% ökade risk. Spritdrickare hade också en förhöjd giktrisk. Ingen risk alls noterades emellertid bland vindrickare. En förklaring är att öl innehåller mycket purinämnen.
Bertil Dahlgren

Länkar:
Urinsyregikt (podagra) Forfatter: Norsk Revmatikerforbund
Ledsjukdomar - förekomst och konsekvenser i befolkningen
Studie om Coenzym Q10 vid inflammationer, bl. a. gikt
Miljögifter (tungmetaller) ökar förekomsten av gikt.
Kisamor - svensk naturläkare (1788-1842);
Fass giktmedel

 
 
 
 
 

Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2007-01-25