MS - multipel scleros, tips nr 31 från Fråga Helhetsdoktorn

 
Orsaker/typiska symtom

Speciella dietföreskrifter:

Fysioterapi

Selen och fleromättade fettsyror som tillskott

Diskussion

Länkar

Orsaker/typiska symtom
MS är en sjukdom som har olika svårighetsgrader. I bästa fall har man bara ett enda skov och säkerligen har många människor någon gång haft tillståndet utan att man är medveten om det. MS kan dock utvecklas till en invalidiserande sjukdom och det är viktigt att utnyttja de terapimöjligheter som finns, både den vanligaste tillämpade medicinska behandlingen som kortison och interferon men också enligt min åsikt kompletterande behandling enligt hälsohemmens modell. 

MS är en s k organisk nervsjukdom som är relativt vanligt förekommande i Europa och  Nordamerika och som ofta drabbar människor mellan 20 och 40 år. Sjukdomen går i skov, dvs upprepade perioder av ökad sjukdomsaktivitet, som åtföljs av längre intervall med viss återhämtning. Sjukdomen debuterar ofta med synbesvär, yrsel, huvudvärk och gångrubbningar. Senare kan det bli psykisk påverkan, talsvårigheter, förlamningar samt svårigheter att hålla urin och avföring. I hjärnans och ryggmärgens vita substans finner man härdar av förstörd nervvävnad (demyelinisering).

Det finns olika teorier om sjukdomens orsaker. Immunsystemet tycks vara engagerat. Man kan tänka sig att ett nedsatt immunförsvar som inte förmår att hindra vissa virus från att tränga in och skada nervsystemet. Även s k autoimmuna mekanismer och allergi har diskuterats som tänkbar sjukdomsorsak, liksom en toxisk påverkan på nervsystemet från bakterierhärdar t ex i närbelägna tänder, s k rotspetsgranulom. Även giftpåverkan t ex av kvicksilver genom saliven utlöst från amalgamplomber kan tänkas vara en bidragande orsak till uppkomsten av MS. När det gäller allergimisstanken kan olika ämnen tänkas orsaka MS och i amerikansk litteratur har särskilt glutenallergi diskuterats. Så länge vi ännu inte säkert vet orsaken och har en specifik behandling mot en känd speciell sjukdomsorsak finns det - som vid alla andra sjukdomar - all anledning att på olika sätt, i enlighet med biologisk medicinsk praxis, vitalisera organismen som helhet, stärka immunförsvaret och avlasta den sjuke från onödiga toxiska belastningar. Detta sker bl a genom en giftfri och fullvärdig kost. 

Vi eftersträvar också en sanering av tarmfloran för att minska den toxiska belastningen från tarmen. Tänderna skall saneras, infektionshärdar där och på annat håll i kroppen bekämpas och om möjligt bör alla kvicksilverhaltiga (amalgam-) plomber avlägsnas. 

Speciella dietföreskrifter:

Dieten bör vara lakto-vegetabilisk med mycket råkost och groddar. Om opastöriserad sötmjölk ej kan erhållas bör av mjölkprodukter endast surmjölk/acidofilus eller motsvarande användas. Däremot inte ost. Även vassla, mesost och messmör får användas. 

Den tyske MS-läkaren dr J Evers har redovisat goda resultat på MS-patienter som under många år har behandlats på hans klinik med en speciell MS-diet (Everskosten). Denna diet är i huvudsak en råkostrik vegetabilisk kost med inslag av opastöriserad mjölk och råa ägg, mycket nötter och olika frön (solrosfrön, sesamfrön, linfrö) En liknande vitalkost med 2/3 råkost, råmysli och bladgrönsaker men utan råa ägg och den av Evers i någon mån tolererade skinkan, används på Bircher-Bennerkliniken med framgång. Denna kost finns redovisad i en tysk handbok för MS- sjuka (se den tyska länken och referenser i boken). 

Fysioterapi

Vi rekommenderar gärna någon form av övehettningsterapi vid MS. Hemma kan patienten åstadkomma en viss feberreaktion genom att dricka rikligt med hett lindbloms- eller fläderbärste och därefter gå till sängs , väl inpackad med varma filtar och flera värmekrus. Patienten ligger kvar tills en feberreaktion inträder och så länge han/hon svettas kraftigt. Därefter görs en kort kall avtvättning och sedan rekommenderas fortsatt vila. Man geri också överhettningsbad (se under cancer). Värmebehandlingen kan, vid goda cirkulationsförhållanden, upprepas 2 ggr per vecka, senare 1 gång per vecka och efter ett halvår 1 gång per månad. Det är viktigt att patienten har ett starkt hjärta och inte lider av högt blodtryck om man skall prova överhettningsbad. Skall de göras hemma bör alltid en frisk person finnas i närheten för att snabbt kunna hjälpa patienten om obehag skulle uppträda. 

Det är också viktigt att patienten får massage för att förbättra cirkulationen och sjukgymnastik för att träna kvarvarande muskelfunktioner. Motion i alla former och efter förmåga är viktigt. Simning i varmbassäng är en mycket lämplig aktivitet för MS-sjuka med nedsatt muskelfunktion och gångförmåga. Om patienten fryser och har kalla fötter och händer skall värme tillföras och växelbad göras (hand- och fotbad, ca 5 min i hett och 15-20 s i kallt vatten, omväxlande. Man börjar alltid med hett vatten och avslutar med kallt. Även torrborstning stimulerar värmebildningen och hudcirkulationen. 

Selen och fleromättade fettsyror som tillskott

Epidemiologiska undersökningar visar att MS är vanligast i selenbristområden, t ex Nordamerika och Europa, medan det är en sällsynt sjukdom i Grönland där befolkningen genom hög fiskkonsumtion får rikligt med selen och fleromättade s k essentiella fettsyror 

Modersmjölken innehåller mera selen, E-vitamin och fleromättade fettsyror (som är viktiga för nervskidornas uppbyggnad) än komjölk. Det är tänkbart att korta amningstider och flaskuppfödning ger sämre myelinskidor som lättare skadas av virus eller gifter. Lägre selenhalter och lägre aktivitet av glutationsperoxidas kan också tänkas orsaka skador på myelinskidorna. Se: Nya rön om selen.

Vid Tallmogården kompletteras kostbehandlingen med selen och antioxidanter (Se Antioxidantpyramiden) samt tillskott av essentiella fettsyror. (Se Ordinationslista.) Fettsyratillskottet blir extra effektivt då det kombineras med en vegetarisk kost som lättare kan göras låghaltig på mättade fetter. Det är inte bara mängden av fettsyror som är avgörande utan också den procentuella andelen. Med andra ord: Om Du tar ett (ofta dyrt) tillskott av fettsyror blir det extra effektivt tillsammans med en fettsnål kost. 

Ytterligare behandling för att stärka nervsystemet är B-vitaminer. När patienten är hos oss ger vi gärna injektionsbehandling med de "nervstärkande" vitaminerna B1, B6, och B12 i form av dagliga Neurobioninjektioner under 9-15 dagar. Även ett tillskott av lecitin, t ex lecitingranulat på frukostblandningen brukar rekommenderas. Våra erfarenheter av den ovan beskrivna behandlingen av MS-patienter är mycket positiv, även om vi med den givetvis inte kan reparera redan inträffade skador på nervsystemet men väl fördröja sjukdomsprocessen och öka längden på intervallerna då sjukdomen är lågaktiv. 

Diskussion

Ovanstående principer och referenser finns angivna i boken "Tallmogårdens väg till Hälsa", av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag. 

Idag använder vi inte överhettningsbad och det finns mycket litet stöd för att det har något värde. Överhettningsbadet används för att stimulera immunsystemet men teoretiskt så är den underliggande orsaken till MS en autoimmun sjukdom och principerna blir mera lik den för de övriga autoimmuna sjukdomar som med framgång behandlas med kost. MS-sjukdomen har alla de karakteristika som de övriga sjukdomarna har som nämns under Inflammation. Skovvisa försämringar, behandlingsmöjligheter med kortison och interferon, förändringar i immunglobuliner under skoven. Man vet att man kan halvera den sammanräknade sjukdomsaktiviteten i en grupp patienter med reumatoid artrit efter ett års behandling med liknande principer. Det finns skäl att anta att man får ett liknande resultat med MS-sjukdomen men med tanke på det långdragna förloppet är det svårare att utvärdera. Vi rekommenderar att man tar  behandlingen som ett komplement till den behandling som man föreslår på den vanliga neurologmottagningen. När jag rekommenderar en kostbehandling till någon så vet jag att alla inte har god effekt från erfarenheter med reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom. Dock tycker jag att det är värdefullt att tillämpa metoden eftersom "biverkningarna" är så förmånliga till skillnad mot den med kortisonbehandlingen. Biverkningarna med den naturliga behandling är bättre hälsa, skydd mot cancersjukdomar, mindre risk för hjärtkärlsjukdomar och lättare viktkontroll. Dessutom orkar man mera på en kost som är sammansatt enligt ovanstående principer. Du bör komma innan ett skov uppstår för syftet med behandlingen är att skoven ska minska i frekvens. En kritik som har framförts mot nya behandlingar vid MS är att man har tillämpat dem vid aktiva skov och sedan härlett förbättringen till skovets naturliga avklingande. 


  Några länkar med relevans för MS-sjukdomen:

NHR: livslust och framtidstro
Även obotliga sjukdomar går att bota . . . . !
FINLANDS MS-FÖRBUND
MS Hemsida på Svenska om sjukdomen.
Från MS-diagnos till bättre hälsa Boktips
MS undersökning avbryts; positiva resultat med Betaferon Källa MedicallinkDatum 1998-02-10

Etiology and immune regulation in multiple sclerosis
The National Multiple Sclerosis Society
THE BLINDING TRUTH ABOUT NUTRITIONAL SUPPLEMENTATION
MS and diet
MY FIGHT AGAINST MULTIPLE SCLEROSIS  by Roger MacDougall
Betaseron® MS Resource Center
Multiple Sclerosis (MS) Support
Diet, Fasting and Reduction of Disease - HealthWorld Online
Die neugefaßte Gießener Konzeption der Vollwert-Ernährung
Fats, Lipids - Nutritional Programming Information från Nutramed
Cognitive and Perceptual Problems in MS, Catherine Britell, M.D.
Christine Wagener-Thiele: Natürliche MS-Therapien
Cancermedicin kan också ha effekt vid MS Källa Rockefeller University Datum 1998-07-03
 

Tips, kommentarer och rättelser mottages tacksamt så att detta tips kan bli mera användbart.


Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterat 980923