Nya rön om selen, tips nr 2 från Fråga Helhetsdoktorn
Inledning

Cancer och selen

Växtvärk

Nötter

Kvicksilver

Rekommendationer

Frågor och svar 

Länkar
 

 

  Inledning
  Selen har betydelse vid flera sjukdomstillstånd. Växtvärk, cancersjukdomar, (Lungcancer, bröstcancer och cancer i magtarmkanalen) muskelsjukdomar, hjärtsjukdomar (arrytmi), depression, ångest, plötslig spädbarnsdöd, lungsjukdomar, multipel scleros (MS), starr och nedsatt immunförsvar har satts i samband med selenbrist. 
  Selen är ett grundämne och den naturliga selenhalten i marken är varierande. Det ingår i födan i varierande halter beroende på varifrån den kommer. Fisk och skaldjur är rika på Selen (och jod). Selen är ett essentiellt spårämne som ingår bl a i glutationperoxidaser (ämnen som har betydelse för cellernas funktion och som har betecknats som antioxidanter). Alla selenföreningar absorberas snabbt i mag-tarm kanalen och i lungorna. Vid långvarigt högt intag kan förgiftning uppträda. Bland symptomen ses ospecifika mag-tarm besvär, leverskador, gulfärgning av huden och dålig tillväxt av hår och naglar. 
  Cancer och selen


En stor studie har genomförts i USA för att utröna om 1312 hudcancerpatienter fick mindre återfall efter tillskott av 200 µg (mikrogram=miljondels gram eller 1/1000 milligram.) Varannan deltagare fick verkningslösa sockerpiller. Resultatet visade inte på någon skyddseffekt mot hudcancer men däremot fick man en minskning av flera andra cancerformer, se ovan.

Ett annat förhållande som har väckt uppmärksamhet i USA är att de områden som har lägst selenhalt i marken också har den högsta förekomsten av bröstcancer. Sambandet är dock inte enkelt att säkert bevisa.

I Linxianprovinsen i Kina består dieten av en kost som ger låg nivåer av selen och antioxidanter. En välgjord studie visade att magcancern minskade med 21 % när man gav ett tillskott av betakaroten, vitamin E och selen. Den totala dödligheten minskade med 9 %. En dödlig hjärtsjukdom som kallas Keshansjukan uppstår till följd av selenbrist i liknande bristområden i Kina. 


Övriga sjukdomsförhållanden
En hel del av sambanden återstår att bevisa. Eftersom selen är ett grundämne går det inte att patentera och då kan det vara svårt att få till stånd stora och dyra studier eftersom man inte kan få ensamrätt till den behandling som eventuellt blir resultatet av forskningen. En hel del forskning har dock utförts men den förs inte alltid ut till allmänheten delvis p.g.a. ovanstående patentsvårigheter eftersom även informationskampanjer kostar pengar.
 • Djurförsök som har utförts visar i vissa fall att djuren lever 50% längre med ett kosttillskott av selen.
 • Djur som kor, grisar och hästar har fått selentillskott i många år och får det fortfarande för att inte få svåra muskelsjukdomar.
 • En studie relaterad i tidskriften "Biological Psychiatry", 1991 Jun 1, 29(11):1092-9 visade att en Brittisk patientgrupp som fick selentillskott fick bättre humör och minskad ångest.
 • Vid University of Victoria i Canada har man studerat samband mellan plötslig spädbarnsdöd och intag av låga halter av jod och selen. Tillståndet är vanligare i områden med låg selenhalt eller där man inte sätter till jod till mat eller salt En jodbrist kan antas ge en större belastning om man också har för låga (eller för höga) halter av selen. Citat: The Iodine-Selenium Connection In Respiratory Distress And Sudden Infant Death Syndromes by Harold D. Foster, Ph.D. Department of Geography, University of Victoria, Victoria, Canada.
 • Medicinering mot hjärtarrytmi har visat sig vara effektivare i samband med selentillskott
 • HIV infekterade patienter har ofta låga selenvärden. En fransk studie visade att kroppens glutationperoxidas ökade mera vid tillskott av selen och betakaroten.
 • I en artikel i en indisk tidskrift visar en experimentell studie att de vita blodkropparnas förmåga att döda candida (jästsvamp) minskar vid selenbrist: Effect of experimental selenium deficiency and its supplementation on the candidacidal activity of neutrophils in albino rats. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. 31(5):427-9, 1994 Oct.

Växtvärk
Man vet inte säkert orsaken till att många barn och ungdomar får smärtor som ibland brukar betecknas som "växtvärk". Svenska barnläkare har gjort en studie som visade att värken förbättrades betydligt efter ett selentillskott. 
Selenrika nötter

Lisk och medarbetare vid Department of Surgical Oncology, Roswell Park Cancer Institute, USA, har skrivit en rapport: Bioactivity of selenium from Brazil nut for cancer prevention and selenoenzyme maintenance. (Nutrition & Cancer. 21(3):203-12, 1994). Paranöten (Bertholletia excelsa) är ett av få vegetabiliska födoämnen som innehåller höga halter av selen. Halterna kan vara så höga som 15-30 µg/gram.De flesta andra livsmedel har halter i området 0,01-0,1µg/gram.. Författarna har jämfört effekter av en pasta av nötterna jämfört med det kemiska saltet natriumselenit (Se Tallmogårdens ordinationslista) och fick ingen säker skillnad i cancerskyddande effekt eller i effekt på enzymerna. Se även risksidan när det gäller svampgiftet Aflatoxin och innehåll i importerade nötter såsom iranska pistagenötter.

NYA RÖN OM HUR SELEN SKYDDAR MOT KVICKSILVER

Den skyddseffekt som selen tycks ha mot kvicksilver hos vissa djurarter, finns även hos människan men mekanismerna är komplicerade. Det konstaterar Peter Frisk som i sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet har studerat växelverkan mellan selen och kvicksilver (1).
Ett flertal observationer har visat att havsfiskar och fåglar kan ha en mycket hög halt av kvicksilver utan att det medfört en giftverkan. Vid närmare undersökningar har det visat sig att dessa djur har haft en nästan lika stor mängd selen som kan ha skyddat mot kvicksilvrets toxicitet. En sådan samlokalisation av kvicksilver och selen har även påvisats i olika organ hos gruvarbetare och personal inom tandvården.
Peter Frisk har i sitt avhandlingsarbete studerat växelverkan mellan selen och kvicksilver i en cellmodell, och använt en välkaraktäriserad cellinje från människa. För att söka uttryck av växelverkan mellan selen och kvicksilver har Peter Frisk utfört försök med både oorganiska och organiska föreningar av selen och kvicksilver. Dessutom har han jämfört växelverkan från två olika behandlingsprotokoll. Cellerna har behandlats med selen innan de exponeras för kvicksilver, eller så har cellerna exponerats samtidigt för både kvicksilver och selen. De parametrar som använts för att undersöka denna växelverkan är främst cellöverlevnad under och efter kvicksilverexponeringen. Dessutom har växelverkan under exponeringsperioden studerats genom att undersöka det cellulära upptaget av kvicksilver och selen. 
Resultaten visar att det förekommer en växelverkan mellan kvicksilver och selen. En tydlig skillnad mellan oorganiskt och organiskt kvicksilver märks i upptagsstudierna. Selen minskar det cellulära upptaget av organiskt kvicksilver, medan det ökar det cellulära upptaget av oorganiskt kvicksilver. Förbehandling eller simultanbehandling med selen gav likartade uttryck även om växelverkan visade sig tydligare i simultanbehandlingen. Dessutom var uttrycket för växelverkan kvicksilver-selen tydligare med den oorganiska formen av selen än den organiska formen av selen. Resultaten visar flera uttryck av växelverkan mellan kvicksilver och selen, och att skyddsverkan från selen mot kvicksilvers giftverkan inte är lika tydlig som visats i tidigare studier på djur. Växelverkan mellan kvicksilver och selen förefaller mer komplicerad än en bindningsreaktion mellan kvicksilver och selen och är kanske vävnads- och artberoende. Resultaten bidrar till kunskapen om skyddseffekter och kan vara av värde för att förstå vilka mekanismer som är verksamma.

LITTERATUR
1. Frisk P. Expressions of Mercury-Selenium Interaction in vitro. Uppsala: Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Uppsala universitet, 2001.

Rekommendationer

Frågor
Kan alla ta ett tillskott av selen?
Det kan således vara svårt att få i sig tillräckligt med selen om man inte regelbundet äter skaldjur, selenjäst, havsalger och paranötter. Sannolikt har natriumselenit samma effekt. Med tanke på aspekten med jodbrist kan det vara bra att ta ett tillskott som även innehåller jod. Barn som vill undvika växtvärk kan ta t.ex. Minallvit som kosttillskott då det är lätt att ta och även innehåller jod.
I Sverige får vi i oss normalt mellan 30-40µg. (Lägst i Skandinavien när Finland gått om oss efter berikning av alla gödselprodukter med selen och de når då 100 ) Nordiska kostexperter rekommenderar 50 för män och 40 för kvinnor (gravida och ammande 55). I USA rekommenderar man ofta 70/55 man/kvinna. Riskgränsen har satts vid 350µg.
Till Tallmogården kommer man ofta för att hämta krafter och när man vill förebygga sjukdomar. Sannolikt har de flesta fått för lite selen med stöd av ovanstående. En vanlig rekommendation i samband med rehabilitering blir då 150-200 µg, åtminstone under en 3-5 månader lång period.ki.se/forskning/selen-kan-bli-framtidens-cytostatikum
SELEN, Natriumselenit, Na2SeO3

Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2017-01-08