Bor

 
Introduktion

Borbrist

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion
Bor är ett livsviktigt mineral där brist kan ge benskörhet och minskad produktion av viktiga hormoner som könshormoner, viktiga bl.a. för skelettets uppbyggnad. I norden är jordmånen ofta bor-fattig och markförsurning bidrar till försvårat upptag. Därför är det värdefullt med ett kosttillskott med bor. Ett problem nu är den gemensamma lagstiftningen som man vill införa i EU beträffande vissa beståndsdelar i kosttillskott. I många andra länder är bristen inte så stor på bor som i skandinavien där vi har större anledning att nyttja ett kosttillskott.

Bor är ett halvmetalliskt grundämne som kan fungera som halvledare. I ren form  utgör bor hårda ogenomskinliga, svarta kristaller. I naturen är bor mindre vanligt förekommande, inte minst i Skandinavien där inlandsisen har tvättat ur många mineraler ur berggrundsmassan. Koncentrerade bormineraler har bildats genom naturlig indunstning av avstängda vattenmassor. Dessa förhållanden har inte varit så vanliga i norden sedan den senaste istiden och landhöjningen.  I naturen förekommer inte fritt bor utan bundet  saltform och salt av borsyra. Då förekommer bor som kernit eller borax (borsyraförening), och dessa används för borutvinning.

Borbrist
Borbrist uppkommer  i vår natur ofta genom konstgödsling med obalanserade konstgödselmedel. Man använder "NPK" dvs kväve-fosfor-kalium men ofta inte med bortillsats. I naturen yttrar sig borbrist ofta på ett svårtolkat sätt där exempelvis träden får skador som liknare dem vid insektsangrepp p.g.a. nedsatt motståndskraft. Befolkningen i Norden ligger högt när det gäller benskörhet trots ett högt intag av mjölkprodukter. Andra faktorer som stillasittande och ljusbrist kan bidra men borbrist är sannolikt också en faktor att beakta. 

Se ett exempel från Skogsvården:
I norrlands inland kan man med kvävegödsling av skogen  en Borbrist som blir ganska dramatisk. Träden får krokiga och förkrympta toppskott som följd. Bor är ett mikronäringsämne som normalt tillförs landvegetationen med vindar från havet i små mängder. Oftast syns inte näringsbrist. Ekosystemet har anpassat sig till utbudet genom en låg eller mycket låg tillväxt. Symptom på näringsbrist är ofta svåra att skilja från insekts och svampangrepp som egentligen orsakas av nedsatt vitalitet på grund av brister i växtnäringsutbudet. 

Ref: http://www.skogssverige.se/skog/fragaomskog/Dummy/2007.cfm
 

Tillståndet i svensk åkermark

Bor är ett mikronäringsämne. I ett relativt humitt klimat med lakade jordar som i Sverige är bornivån generellt låg (IVA, 1970). I områden med låga halter kan därför borbrist förekomma.

http://www-umea.slu.se/miljodata/akermark/B.htm

Våra svenska jordar är borfattiga från början och tillsammans med det faktum att konstgödningsprogram inte har tagit hänsyn till grödans behov av bor gör att man måste beakta risken för borbrist när man intar dagens livsmedel. 

I Skandinavien har vi en stor förekomst av benskörhet trots ett internationellt sett högt intag av komjölk. Borbrist kan vara en bidragande faktor och denna faktor kan då elimineras genom ett balanserat tillskott, t.ex. B-Calm.

Nya säkerhetsrelger i Europa för kosttillskott:

De nya reglerna för kosttillskott i Europa har inte med bor på den grundläggande godkännandelistan och det kan göra det problematiskt för oss nordbor som bor på relativt bor-fattiga marker. 

 24/08/2004 har emellertid The European Food Safety Agency definierat en säkerhetsgräns för bor trots att det inte finns med på listan som direkt godkänns enligt det nya direktivet.  Det har dock upprättats en sammanställning av dokumentation för näringsämnet borat/borsyra enligt den brittiska handelsföreningen HFMA för att stödja dess plats på listan med näringsämnen som godkänns i kosttillskott. Man har också fört fram studier och sammanställningar som visar på säkerheten med bor-tillskott.

Bor fungerar som ett spårämne och förekommer i födoämnen som frukt, svampar, nötter, vin och öl i form av borat och borsyra. Det påverkar metabolismen av vitamin D som i sin tur stimulerar upptaget av kalk. Det förekommer i många tillskott på den engelska marknaden. 

Forskning visar att bor kan vara ett essentiellt ämne för omvandlingen av vitamin D till dess aktiva form och kan då bidra till att minska förlusterna av kalk från skelettet och öka östrogenets positiva effekt på skeletthälsan. 
Vidare kan ett nivåer på över 13mg/kg ha positiv effekt på utveckling och fortplantningsförmåga hos djur. Det förekommer dock rapporter om förgiftningar vid intag av höga doser med symtom som kräkning och diarré. Ett problem kan vara att övre gränser för säkra nivåer inte är riktigt etablerade.

Man har fastlagt en övre toleransnivå på 10 mg/dag för vuxna och det är också nära de medelnivåer som används i kosttillskott i Europa. I USA rekommenderas en gräns på 20 mg/dag och den engelska expertgruppen som arbetar med vitaminer och mineraler rekommenderar 6 mg. 

EU- myndigheter har redan gett ut listor över tolerabla över intagsgränser för mer än 20 vitaminer och mineraler som kommer att definiera maxnivåerna för livsmedelsdirektivet 2002. (2002/46/EC) 

Speciellt för norden är det värdefullt om vi kan få smidig tillgång till kosttillskott med kalk, magnesium och även bor. Trots hög mjölkkonsumtion har vi i norden den kanske högsta förekomsten av benskörhet. Det finns säkert flera bidragande faktorer men en kan vara relativ borbrist p.g.a. våra markers naturliga låga borhalter i kombination med markförsurningen som gör upptaget av de redan låga halterna ännu lägre.

Bor finns även i kosttillskott som säljs i Sverige som  Donsbachs B-Calm, 1mg per tablett. 

Bor har införlivats i denna produkt p.g.a. sina hormonstimulerande egenskaper. Bor är livsnödvändigt för att kroppen ska kunna absorbera kalcium eftersom det stimulerar produktionen av hormonerna östrogen och testosteron. Dessa hormon måste finnas i tillräckliga mängder för att upptagningen av kalcium ska fungera, och är alltså väsentliga för att t ex osteoporos inte ska uppstå. 
Att osteoporos och östrogen har ett samband med varandra har man länge misstänkt, eftersom antalet fall ökar hos kvinnor efter klimakteriet, då östrogenhalten sjunker. Intag av bor (3 mg om dagen) har visat sig fördubbla östrogenproduktionen i kroppen, även hos kvinnor som passerat klimakteriet. Dessutom minskar bor förlusten av kalcium via urinen och motverkar alltså osteoporos på två sätt. Man har även sett ökade mängder av både östrogen och testosteron hos personer som använder bor.

En vuxen människa har ca 10 mg bor i sin kropp. 
 

Enbart kalcium är således inte tillräckligt utan ett bra  tillskott bör innehålla kalcium, magnesium, kalium och bor i en väl avvägd sammansättning för att ge maximalt utbyte och upptag i kroppen. Receptmall B-Calm
 

Frågor och svar


 
 


Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2005-01-30