Injektionsbehandling - Neuralterapi, tips nr 38 från Helhetsdoktorn

Neuralterapi
Injection Therapy
Acupuncture point injection therapy
Knäsmärtor
Tennisarmbåge, epikondylit

Att behandla smärtsamma punkter, triggerpunkter, är en behandlingsteknik som används över hela världen men teknikerna och termerna varierar. 

Den speciella mellaneuropeiska injektionsbehandlingstekniken Neuralterapi tillämpas även i Sverige. Dr Karl-Otto Aly beskriver kort tekniken i boken "Tallmogårdens väg till hälsa", Hälsokostrådets förlag, sid 109-110 varur följande citat hämtas.

Neuralterapi

Den sk neuralterapin är en inom den biologiska medicinen i Tyskland mycket ofta använd terapimetod. Den utvecklades i Tyskland av läkarbröderna Huneke. Ferdinand Huneke märkte i samband med en injektion av lokalbedövningsmedlet Prokain i en arm att en tidigare terapiresistent migrän försvann sekundsnabbt. Enligt Huneke kan alla sjukligt förändrade områden i kroppen, speciellt icke primärläkta ärr, rotfyllda tänder, kroniskt inflammerade tonsiller och halsmandlar bli s k "störfält" som kan underhålla sjukliga tillstånd, oftast kroniska smärttillstånd på andra, ibland avlägsna platser i kroppen. Funktionsstörningar och smärtor som är betingade av s k störfält kan i gynnsammaste fall fås att försvinna sekundsnabbt (s k sekundfenomen) vid rätt utförd injektion av ett lokalbedövningsmedel (Procain, Xylocain, Citanest) i det störfält som betingar de aktuella besvären.
  De av Huneke upptäckta punkterna som skall behandlas vid speciella smärttillstånd sammanfaller i regel med kända akupunkturpunkter. Oberoende av den tyska neuralterapin har det i anglosaxisk litteratur på senare år beskrivits olika distinkta muskel- och fascie - smärtsyndram över hela kroppen med för varje syndrom exakt lokaliserade "utlösande" s k triggerpunkter. Vid lokalbedövning av en triggerpunkt brukar tillhörande smärtsymtom försvinna omedelbart.

Neuralterapin är en ren erfarenhetsterapi som förmodas verka via det autonoma nervsystemet och bindväven. Den vanligaste neuralterapeutiska tekniken består i att sätta små kvaddlar av lokalbehandlingsmedlet i huden, speciella smärtpunkter (triggerpunkter). Vid segmentellt utbredda smärtor, t ex herpez - zosterneuralgier sätts injektionerna paravertebralt (vid sidan om och nära ryggraden) vid nervutträdena för det angripna segmentet (dermatomet). Segmentterapin verkar direkt på det sjuka organet genom att temporärt blockera sympatikusimpulserna via de behandlade reflexbanorna. Denna symptikusblockad verkar kramplösande, cirkulationsbefrämjande och smärtlindrande.

Injektioner ges också i tandköttet över misstänkta tänder (foci), i slemhinnor, mot benhinnan (periost), vid senfästen, i muskler och t o m på vissa indikationer mot sympatiska gränssträngen och tillhörande nervganglier. Enligt neuralterapeutisk teori beror neuralterapins verkningar inte på det injicerade lokalbedövningsmedlets smärtstillande effekter eller på rent symtomatisk smärtlindring, utan på att man genom injektionerna kan bryta en "funktionell circulus vitiosus" (dvs en ond cirkel) och därigenom återställa normala förhållanden.

Neuralterapins indikationer är akuta och kroniska smärttillstånd samt inflammationer. Vidare smärt- och irritationstillstånd som man misstänker är utlösta av foci (störfält) och där man inte finner några organpatologiska förändringar i smärtområdet.

Kontraindikationer till neuralterapin är mentalsjukdomar, ärftliga sjukdomar, bristtillstånd, t ex avitaminoser, svåra infektionssjukdomar som TBC , tumörsjukdomar och andra svåra systemsjukdomar som MS och SLE, alla tillstånd med blödningsbenägenhet (blödarsjuka och antikoagulantia behandling), injektioner i sköldkörteln inom ett halvår efter operation eller radiojodbehandling samt vid allergier mot det lokalbedövningsmedel som skall användas.

Vissa risker finns vid neuralterapi. Dels allergiska reaktioner mot injektionsmedlet, dels punktion av blodkärl (blödningar), ryggmärgskanalen (förlamningar) och lungsäckar (pneumothorax). Speciellt djupa injektioner kräver att behandlaren har goda kunskaper om den lokala anatomin. Rätt urförd är neuralterapin ett välkommet tillskott i biologiskt orienterade (och alla andra) läkares behandlingsarsenal, i synnerhet den ytliga "kvaddlingen" av smärtpunkter. Jag  har använt metoden sedan många år med framgång vid kroniska och terapiresistenta smärttillstånd, bl a vid knäledsartroser, spänningshuvudvärk, skulder - nacksmärtor och ländryggsmärtor. Några få injektioner kan ibland ersätta långvarig tung medicinering men smärtstillande medel. 
Vanlig lokalisation för triggerpunkt i Gluteus Medius-muskel (överst) samt i Piriformismuskeln (päronmuskeln) nederst.

Ur: Infiltrationsterapie;
THERAPEUTISKELOKALANÄSTESIE
Hans Tilscher
Manfred Eder
Hippokrates Verlag, Stuttgart, sid 146.

Neuralterapilänkar:
Neural Therapy
Aqueous acupuncture
The ECPM Manifest
 

Neuraltherapie (Om neuralterapi på tyska)
Schmerzfrei in Sekunden: Neuraltherapie
medical text: Ihrem Server für Medizin und Gesundheit!
Regulationsmedizin
Rheumatic Patches: Description and Treatment Om kvaddlar 


Injection Therapy

Injektionsbehandlingen har inte bara utvecklats i Tyskland och på kontinenten utan också i Storbritannien och USA. Benämningen på de punkter som motsvarar de tyska "störpunkterna" motsvaras närmast av triggerpunkter (ömma punkter som även ger smärta i omgivande strukturer).

Några länkar:
Sterile Water Papule Injections
The Physician and Sportsmedicine: Neck Pain: Part 2
BACK PAINAcupuncture point injection therapy

De ovan nämnda punkterna motsvaras av de kinesiska "Ashi-punkterna". Även i Kina med god tillgång till mycket skickliga akupunktörer tillämpas injektionsbehandling och tekniken kallas då "acupuncture point injection therapy"
Referens: ACUPUNCTURE; A COMPREHENSIVE TEXT, O´Connor, Bensky, Shanghai College of Traditional Medicine, 1987.

Under min första Kinaresa 1986 mötte jag en kinesisk läkare som bland annat fick frågor angående tillämpning av akupunktur vid operativa ingrepp. Han konstaterade bara med ett kinesiskt soligt leende: "Swedish local anestetics is very good". 1990 fick jag tillfälle att praktisera akupunktur vid "The Railway Hospital" i Nanjing, som är ett stort sjukhus utrustat med en del av det man kan hitta på moderna västerländska sjukhus såsom magnetkamera, modern utrustning på intensiven samt kinesiskbyggd njurstenskross. Dr Gu basade för akupunkturavdelningen men vägg i vägg fanns en fysioterapiavdelning där man bland andra metoder även gav injektionsbehandling. Liksom i Kina bör traditionellt använda metoder användas parallellt med de nyutvecklade medicinska tekniker som finns tillgängliga. 
 
Injektionsbehandling i Nanjing 1990. Jodsprit ger den bruna färgen. Här används inte några engångsartiklar!
Jag har tillämpat blockadbehandling och triggerpunktinjektioner sedan 1987 då jag gick en första utbildning i metoden för prof Pekka Pöntinen vid Helsingfors universitet. Sedan tackar jag även numera pensionerade klinikchefen vid Skönviks medicinska rehabiliteringsklinik, dr Franz Mildenberger, för handledning, (den första tiden även med Procaininjektioner, som dock knappast torde tillämpas längre i Sverige . De modernare lokalbedövningsmedlen har antagligen samma effekt och de är i alla fall säkrare och mera beständiga).  Metoden passar för helhetsinriktade rehabinsatser eftersom syftet i första hand inte är att döva smärta, (se Smärta) utan syftar till att återställa funktionen i nervsystemet. Hos de flesta människor finner man triggerpunkter men man ska kanske inte behandla alla med metoden. När man ska maximera prestationen, t ex innan en tävling eller under en rehabilitering efter en sjukdom kan det vara av värde att kunna få metoden som tillägg.

Knäsmärtor
En grupp patienter som är tacksam att möta är de som har artros i knälederna. Det är många faktorer bakom artrosen, bl. a. ärftliga, belastning/slitage, resttillstånd efter skador mm. Värker leder ofta till onda cirklar då man får svårt att gå och på så sätt lätt drar på sig en övervikt som ytterligare belastar knälederna. Under en 2-veckorsperiod hinner man ge 3 injektioner med hyaluronat eller det som fortfarande ibland i folkmun kallas Tuppkamsextrakt. Nu tillverkas det mesta på syntetisk väg och då är det en behandling som även passar den mest renlevande djurvännen. För att få behandlingen  är det bra om diagnosen är klar, t. ex. via röntgen eller en rekommendation från läkare. Det är en fördel om man har medicinen med sig, annars får man ta ställning till den vid ett läkarbesök som då bör ske redan under den första måndagen under vistelsen.

I samband med att injektionerna ges får man hjälp med värken ytterligare genom kompletterade behandling med akupunktur och massage/hydroterapi. Träning sker anpassat och med tanke på att man
får injektioner får det inte bli någon intensiv träning utan tyngdpunkten får blir avlastad träning, cykel och bassäng mm. Wet west finns att tillgå. Viktreduktionen kan ske genom fasta eller halvfasta när man önskar en snabbare effekt och på så sätt få ökad rörlighet för att fortsätta viktnedgången hemma. Patienten kan be att få remisshjälp för preoperativ behandling.

Behandlingen passar både den om är för frisk för att operera sina knän och för den som väntar på operation och som vill få hjälp med värken under väntan i operationskön. Dessutom är det ofta en fördel att man tränar innan operationen så att man är så bra förberedd som möjligt. Preparaten som används heter Synvisc och Artzal.Epikondylit
Tillståndet har många namn och det avspeglar förhållandet att det är många aktivieter som kan utlösa det. Tennisarmbåge kan man få av att spela tennis men arbete med många andra armbångsbelastande verksamheter som datamusarbete, "musarm" kan också utlösa det. Det yttrar sig som smärtor i armbågen när du böjer handen. Är det efter en tillfällig överbelastning kan det räcka med att  försöka undvika de rörelser som gör ont för att tillståndet kan läka ut på några veckor. 
Akupunkturbehandling och injektion med en liten dos kortison i punkten kan prövas.
Vid långdragna tillstånd kan man utföra en operation.
En ny möjlighet är att använda botulinumtoxin, vanligen Botox:
 Botulinum Toxin Injection Versus Surgical Treatment for Tennis Elbow: A Randomized Pilot Study

Clinical Orthopaedics and Related Research
 August 2002 (Volume 401)¨  Keizer SB, Rutten HP, Pilot P, Morre HH, v Os JJ, Verburg AD  Clinical Orthopaedics and Related Research. 2002;401:125-131 Några knälänkar:
The KNEEguru is at your service...
Synvisc. Dr. Merriman (ask the doctor)
Synvisc Approved for Osteoarthritis in China (Inte bara akupunktur för onda knän i Kina)
Treatment For Knee Osteoarthritis To Be Available In U.S.
The Knee: översikt och anatomin på engelska
SYNVISC®

docent Åke Nyström om triggerpunktkirurgi:
Patienten leder kirurgen till den plats där värken är som värst 


Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterat 2002-09-12