Neurokan

Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Neurokan (naturläkemedel med Johannesört)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter   300 mg  2x 100 st

1 tablett 2 gånger dagligen i samband med måltid. Vid lätt nedstämdhet, lindrig depression och lindrig oro. Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
 
Fyra
...................................ggr

DOSERING Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 2 gånger dagligen. Sväljes hel med lite vatten i samband med måltid.
Förpackning: 60, 100 tabletter
Kontraindikationer: Ska ej användas under samma tidsperiod som behandling med andra läkemedel.För
undantag, läs interaktioner noga.
Varningar och försiktighetsmått: Kontakt med läkare bör ske om försämring av symptom skulle inträffa efter
behandling påbörjats. Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller
njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas
vid behandling.
Graviditet/Amning: Användning under graviditet/amning kan inte rekommenderas.
Barn: Rekommenderas inte till barn under 12 år. Skälen till detta är formella då studier inte genomförs
på barn under 12 år i normalfallet när det gäller naturläkemedel.
Interaktioner:  Många kända. Läs originaltexen från Läkemedelsverket. Hör följer en
sammanfattning: Induktion: CYP3A4 i lever och tarm, möjligen CYP2C9. p-glykoprotein.
tex warfarin, ciklosporin, teofyllin, indinavir och digoxin. Genombrottsblödningar och
graviditet har rapporterats när johannesört har kombinerats med p-piller.
Interaktioner med det stora antal läkemedel som elimineras genom metabolism
och/eller eliminineras via p-glykoprotein medierad transport förväntas. Neurokan ska
därför inte kombineras med andra läkemedel annat än i undantagsfall.
Påverkan på andra läkemedel kan förekomma upp till ca. 2 veckor efter avslutad
behandling. Misstänkta fall av serotonergt syndrom vid samtidig behandling med antidepressiva
läkemedel som hämmar serotoninåterupptaget (serotoninåterupptagshämmare,
nefazodon) har rapporterats och kan bero på farmakodynamisk interaktion. Ökad risk
för biverkningar har också rapporterats vid samtidig behandling med johannesört och
triptaner.
Biverkningar: Hudreaktioner. Fototoxiska reaktioner är möjliga främst hos ljushyade personer.
Isällsynta fall kan magbesvär förekomma.

Produktresumé www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Neurokan-spc.pdf
Bipacksedel/användarinformation:www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Neurokan.pdf

Info från Apoteket:  www.apoteket.se/rd/d/4585
Info från Vitapost: www.vitapost.se/artframeset/mfilename/0_1885.GIF/artid/1730/

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsens
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx

Uppdaterad 2009-03-15
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/