Nasaleze – effektiv hjälp vid hösnuva och allergi.

– Behandlar orsaken, inte bara symtomen.

 

 

Nasaleze är en helt ny och unik metod att behandla hösnuva och andra luftburna allergier. Istället för att enbart dämpa allergireaktionen, fungerar Nasaleze som ett extra filter i näsan. Nasaleze hjälper näsans slemhinna att filtrera bort och absorbera oönskade partiklar, så att dessa inte kommer i kontakt med slemhinnorna i samma utsträckning.

 

 

 

 

 

Nasaleze bygger på följande princip:

 

  • En allergi utlöses huvudsakligen av att luftburna allergener (pollen, dam, kvalster etc) når mastcellerna på näsans slemhinna. Detta frisätter histamin som i sin tur ger en allergisk reaktion.

 

  • Nasaleze bildar en skyddande barriär som hindrar allergenerna att nå mastcellerna. Allergireaktionen mildras eller uteblir helt. Effekten är visad i fem, nya och oberoende studier.

 

 

 

 

 

En slump ledde till ett nytänkande inom allergibehandling

Nasaleze är som många upptäckter resultatet av en slump. Uppfinnaren Mike Jones tillverkade ansiktsmasker för Bodyshop. Som ett av bindemedlen användes ett speciellt, medicinskt cellulosapulver.

Han noterade att trots att lokalen var dammig så var det mycket sällan som någon nös. Han tänkte inte mer på detta, men när han och hans familj flyttat till ett nytt hus i närheten, drabbades hans son av en dammallergi. Han nös ständigt.

Mike Jones började tänka på situationen i fabriken och åkte dit för att hämta cellulosapulver. Han lade lite på sin hand och bad sonen dra in det i näsan – inom några minuter slutade han att nysa. Idén till Nasaleze var född.

 

Registrerat som medicintekniskt hjälpmedel

Nasaleze är registrerat som ett medicintekniskt hjälpmedel. Något som är möjligt eftersom det speciella cellulosapulver som används är 100% inärt – vilket betyder att det inte tas upp av kroppen. Nasaleze har alltså egentlig ingen aktiv substans, istället fungerar den som ett filter eller skyddsbarriär som ser till att mastcellerna inte utsätts för allergener. Registreringen är unik och innebär att Nasaleze får säljas i hela EU med indikationen ”effektiv hjälp vid luftburen allergi”.

 

Så här fungerar Nasaleze

 

*       När Nasaleze sprayas upp i näsan omvandlas det till en genomskinlig gel som förenar sig med näsans naturliga slem. Nässlemhinnans naturliga förmåga att filtrera bort allergener förstärks. Det bildas en skyddsbarriär som varken syns eller känns.

*       Strukturen på Nasaleze är i det närmaste identisk med strukturen hos det naturliga slemmet.

*       Nasaleze försvinner liksom övrigt slem via matsmältningssystemet.

*       Nasaleze är 100% inärt och tas inte upp av kroppen. Därmed finns det heller inga risker för biverkningar.

*       Nasaleze är lukt och smaklöst.

*       Nasaleze kan användas både av barn, gravida och ammande.

 

20% lider av luftburen allergi och det ökar

Allergisk rhinit eller hösnuva, som besvären ofta kallas, är en folksjukdom som drabbar ca 20% av populationen i västvärlden. Det handlar om att flimmerhåren och slembarriären i näsan inte klarar av att filtrera bort och kapsla in de retande ämnena. Allergenerna når nässlemhinnan och dess mastceller. En allergisk reaktion utlöses.

Enligt en svensk studie från 2001, den sk Västra Götalandsstudien, lider 29,8 procent av alla niondeklassare av allergisk rhinit, 20,5 procent av alla sjätteklassare och 16,1 procent av alla tredjeklassare.

En studie från 2003 på 10 670 vuxna svenskar visar att 19 procent lider av allergisk rhinit (Allergi i Praxis nr 1, 2005). Under de senaste 30 åren har luftburren allergi fördubblats vart 10:e år.

 

Vad kan Nasaleze göra som antihistamin inte kan?

Nasaleze ökar näsans skydd mot allergener genom att bygga upp och stärka näsans filtreringsförmåga. Inandningsluften kommer därigenom att innehålla färre allergener. Ingen annan allergimedicin klarar detta.

Antihistaminerna dämpar symtomen när kroppens immunförsvar redan är angripet, men ger också biverkan. Eftersom mekanismen hos en antihistamin och Nasaleze är helt olika kan man vid behov mycket väl kombinera produkterna.

 


Hur snabbt verkar Nasaleze?

Bäst effekt fås om Nasaleze tas innan allergenen utlöser symtomen. Men även mitt under ett allergianfall hjälper Nasaleze snabbt, ofta inom 10-60 minuter. Effekten förstärks vid längre tids användning.

 

Hur ofta skall man ta Nasaleze?

Oftast räcker två behandlingar per dag. En morgon och en kväll. Men finns det mycket allergener i luften ökar effekten om behandlingen upprepas. Eftersom Nasaleze inte tas upp av kroppen är risken för biverkningar nästan obefintlig.

 

 

Två experter om Nasaleze

 

Så här säger Professor Emberlin om Nasaleze och om den dubbelblinda studie som hon och hennes team genomfört och publicerat. ”Det är helt klart att Nasaleze fungerar. Den grupp som tog Nasaleze använde klart mindre antihistaminer och näsdroppar jämfört med placebo, detta trots att de flesta försökspersonerna enbart använde Nasaleze en gång per dag. Vi har nu lärt oss att effekten ökar om Nasaleze används oftare, gärna 2-3 gånger per dag. Något som är speciellt viktigt att tänka på vid höga pollen nivåer”

 

”Den stora fördelen med Nasaleze jämfört med övrig behandling är att den arbetar topicalt medan andra medel är systempåverkande. Även om biverkningarna på dagens ”rescue medications” är mindre än tidigare så finns det vanliga biverkningar som tex mun torrhet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Man bör även vara försiktig vid graviditet och amning.”

 

Prof Jean Emberlin säger vidare ” Om mina barn hade allergi skulle jag absolut välja Nasaleze framför antihistaminer. Den verkar vara lika effektiv och man slipper alla biverkningar. Det är generellt en stor hälsovinst om man kan slippa antihistaminer”.

 

 

 

Så här säger Docent Lars Andreasson, specialist på öron, näsa halssjukdomar:

– Produkten är intressant, jag har provat den på en del av mina patienter och förvånansvärt många rapporterar god effekt. Studierna är välgjorda och bara faktumet att Professor Emberlin står bakom en av studierna gör det extra intressant. Jag pratade med Professor Emberlin vid världskongressen om allergi i München. Hon redogjorde då både för studie resultatet och den troliga mekanismen.


Klinisk dokumentation

 

Studie 1: Use of Cellulose Powder for the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis

Advances In Therapy: Vol 20 nr 4, Aug 2003.

 

Studien gjordes på 102 patienter, 66 kvinnor och 36 män. Medelålder 44 år.

 

Metodik: Deltagarna hade alla lidit många år av hösnuva och var vana användare av antihistaminer. De blev instruerade att ta Nasaleze en gång per dag under sex veckor. Vid behov fick de också använda antihistaminer. Försökspersonerna fyllde dagligen i en skattningsskala, där 5 var symptomfri och 1 var kraftig hösnuva, de fick också notera hur snabbt Nasaleze fungerade. Efter sex veckor gjordes en totalutvärdering. Då fick deltagarna också skatta effekten av de antihistaminer de normalt använde.

 

Resultat av studien: 8 av 10 angav att Nasaleze gav en tydlig lindring av allergisymtomen, huvuddelen av dessa blev i det närmaste symptomfria, p<0,005.

 


Nasaleze skattades som effektivare än all annan behandling de provat tidigare.

Zirtek®    Males 1.1 Females 1.4

Piriteze® Males 1.3 Females 1.8

Benadryl® Males 2.0 Females 1.8

Clarityn® Males 2.0 Females 2.2

Beconase® Males 3.0 Females 3.1

Nasaleze® Males 3.8 Females 3.9

 
 

 


Hur snabbt verkade Nasaleze? Många deltagare uppgav att Nasaleze gav omedelbar lindring, medan det i vissa fall tog upp till tre timmar innan effekten kom.

 

Hur effektivt var Nasaleze? 78 av 102 deltagarna rapporterade ingen, eller mycket lite besvär av hösnuva under försöksperioden. Många av dessa uppgav att det var deras första problemfria sommar på många år.

 

Hur många behövde använda antihistaminer? Endast sex av de 102 (6%) behövde använda annan allergimedicin under studien.

 


 

 

Studie 2: A double blind placebo controlled trial of inert cellulose powder for the relif of symptoms of hayfever in adults.

Current Medical Research and opinion: vol 22, no 2, 2006

Prof JC Emberlin, Prof RA Lewis

 

Studien genomfördes på Worchester University, National Pollen Research unit vilket är Englands center för all pollenforskning. Professor Emberlin är en världsauktoritet inom pollenforskning och ansvarig för verksamheten.

 

Metod: En dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie på 106 personer med diagnostiserad hösnuva. Deltagarna fick ta annan allergimedicin i den utsträckningen de behövde. De flesta deltagarna använde Nasaleze endast en gång per dag.

 

Resultat: Användningen av annan allergimedicin (antihistaminer, kortison, ögondroppar) sjönk signifikant i den grupp som fått Nasaleze. Resultatet utgör ett starkt bevis för att Nasaleze minskar behovet av annan medicinering. Förutom att behovet sjönk av annan medicin minskade symtomen signifikant på flera parametrar, tex rinnande näsa och nästäppa.

 

 

Studie 3: Study of mucocilary clearance in children with allergic rhinitis, before and after a six week therapy with natural cellulose powder.

Studien publicerades dels på världskongressen för allergi i München, july 2005, dels på motsvarande kongressen i Athen, april 2005.

Prof Aivazis, Bourli, Maratou, Mavroudi

 

Bakgrund: En frisk, icke allergisk näsa har en reningstid på ca 15-20 minuter. Det är den tid det tar för näsan att transportera tex ett pollenkorn från näs-mynningen till svalget. En person som har allergi får en förlängd reningstid (mucocilary clerance). Detta innebär bla att pollenkornet ligger kvar längre och irriterar slemhinnan.

 

Metod: 100 barn med en medelålder på 8 år valdes ut. Samtliga var diagnostiserade för allergi. Näsans reningstid mättes innan studien och efter sex veckors behandling.

 

Resultat: Den genomsnittliga reningstiden för barnen innan behandlingen var 39 minuter, efter behandlingen reducerades denna till 18,15 minuter. 95 av de 100 barnen förbättrades.

 

 

Slutsats: Eftersom ingen annan behandling gavs är det positiva resultatet helt beroende av användandet av Nasaleze. Sannolikt beror förbättringen på att Nasaleze regenererar och normaliserar slemhinnan och flimmerhåren. Nasaleze förbättrar näsans renings och filtreringsförmåga vilket gör att näsan blir mindre känslig för allergener.

 

 

Studie 4: Dr Konstantinos Viahtsis, Studie på 40 vuxna personer med dammallergi, studien är inte publicerad.

 

Metod: 40 vuxna patienter med diagnostiserad allergi genomgick en 6 veckors behandling under december 2003 till mars 2004. Patienterna hade tidigare använt nässpray, 35%, kortison 42,5%, antihistaminer, 2,5%, kortison och antihistaminer 20%.

 

Patienterna fick skatta sina symtom före och efter behandling.

 


Resultat: Vid studie starten uppgav 15% symtomfrihet/eller små besvär, efter tre veckor var motsvarande siffra 45% och efter sex veckor 77,5%. Studien visar att resultatet är signifikant och att det förstärks ju längre Nasaleze används.

 

 

 

Studie 5: Ny provokationsstudie under publicering

Prof JC Emberlin, Prof RA Lewis

 

Studien som är dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad är ännu inte publicerad och alla parametrar är ännu inte analyserade. Men vissa delresultat är klara.

 

Metod: 11 patienter med diagnostiserad gräsallergi inkluderades i studien innan gräsallergi säsongens började. Försökspersonerna fick en standardiserad mängd pollen varefter de antingen fick placebo eller Nasaleze. Försöket upprepades sedan och de som fått Nasaleze fick placebo och tvärt om.

 

Resultat: Redan nu kan forskarna se att när försökspersonerna fått Nasaleze så var symtomen betydligt lindrigare. De nös mindre, slemhinnan återhämtade sig snabbare, de andades lättare och inflammationen som allergin orsakar på slemhinnan blev mildare.

 

 

 

 

 

För mer information kontakta:

 

Prof Jean Emberlin

Director, National Pollen and Aerobiology Research Unit

Institute of Health, University College, Worcester, WR2 6AJ

 

www.pollenuk.co.uk

 

 

Tom Johnsson, GreenMedicine: 0705-94 91 95, tom@greenmedicine.se