Effekten av Biotta Lingondricka

vid urinvägsinfektioner

visad i en stor vetenskaplig studie

 

 

Studien är utförd vid Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Oulu, Finland och publicerad i British Medical Journal/BMJ 2001; 322:1571, 30 juni Undersökningen, ”Randomiserad klinisk prövning av Tranbärs-lingondricka och Lactobacillus GG för att förebygga urinvägs-infektioner hos kvinnor”, är tillgänglig i sin helhet på Internet. Adressen är:   www.bmj.com/cgi/content/full/322/7302/1571?maxtoshow

 

Finska forskare undersökte 150 kvinnor, som tidigare behandlats för recidiverande urinvägs-infektioner. I denna 12-månaders studie fick den ena gruppen behandling med lingondricka och den andra behandlades med lactobacillusdryck. I lingondricka-gruppen fick 8 patienter återfall (16 %) och i jämförelsegruppen var siffran mer än dubbelt så hög (39 %).

 

Lingon heter

engelska lingonberry eller mountain carnberry

på franska airelle rouge

tyska preiselbeere

på latin vaccinium vitis-idaea

 

 


Hur fungerar Biotta Lingondricka

 


Lingondricka             har en naturlig, inflammationsdämpande effekt på urinvägarnas slemhinnor och en liknande effekt på tandköttet.

 

Lingondricka         förhindrar att sjukdomsframkallande bakterier fastnar på slemhinnan och etablerar sig där. Om dessa bakterier skulle etablera sig där, kan det leda till en infektion, som medför slemhinneskador, urinvägsbesvär och på sikt kroniska urinvägsinfektioner.

 

Lingondricka förhindrar utvecklingen av nya infektioner och kroniska inflammationer i urin-blåsans slemhinna.

 

Lingondricka kompletterar drick- och miktionsträning, eftersom mycket drickande hjälper till att spola bort bakterierna från blåsan och förhindrar att de fastnar på slemhinnan.

 

Lingondricka minskar behovet av antibiotika.

 

Lingondricka fungerar som förebyggande långtidsbehandling.

 

Lingondricka ska intas 3 x 100 ml dagligen, tills urinblåsans slemhinna är utläkt och kroppens naturliga försvarsmekanismer är återställda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotta Lingondricka hjälper vid blåsbesvär

 

Intervju med Marlies von Siebenthal, inkontinenssköterska vid ”Centrum för blåssjukdomar”

på Kvinnokliniken vid Thurgau Kantonssjukhus i Frauenfeld, Schweiz

 

Syster Marlies, vad är målsättningen med er verksamhet?

Vi är ett kompetenscentrum för urinvägssjukdomar och vår målsättning är att utreda och

behandla dessa åkommor, som kan vara mycket besvärande för den som drabbas. Blåssjuk-

domar åtföljs ju ofta av följdsjukdomar av olika slag, vilka ofta ger mycket uttalade besvär.

 

Hur vanliga är dessa sjukdomar?

I Schweiz drabbas ca 400.000 personer av inkontinensbesvär. Räknar vi in inflammatoriska

sjukdomar i urinblåsan och underlivsklåda, är nästan var tredje schweizisk kvinna drabbad i

någon form. I yngre år är det mest kvinnor som drabbas, men i högre ålder drabbas även män.

 

Är underlivssjukdomar fortfarande ett känsligt område?

Ja tyvärr. Många vågar knappt ta upp detta med en specialist. Har man några misslyckade

Behandlingar bakom sig är det lätt att ge upp hoppet om att bli bra. Men med adekvat terapi

och förebyggande åtgärder, går det att både lindra och bota besvären. På vår klinik lägger vi

ner mycket tid och kraft på att informera, både patienter och specialister om de behandlings-

möjligheter som faktiskt står till buds.

 

Varför är urinvägsbesvär är så vanligt idag?

Det finns en rad olika orsaker. En viktig faktor kan vara alltför tunna slemhinnor, på grund av

östrogenbrist. Andra faktorer, som underlättar för bakterierna att tränga in och etablera sig i

urinvägarna och urinblåsan, kan vara försämrade försvarsmekanismer hos den egna kroppen,

bristande intimhygien, att man dricker för lite, kraftig nedkylning eller stress av både fysisk

och psykisk natur.

 

Vilka råd ger ni till patienterna?

Vi rekommenderar patienterna att tala med sin egen läkare om sina problem, eller att man tar

kontakt med en specialklinik där man kan få kvalificerad och adekvat rådgivning. Man får

inte bara ge upp, när det nu finns så många bra behandlingsalternativ.

 

På er klinik rekommenderar ni lingonsaft till patienter med urinvägsbesvär, varför?

Lingondricka skyddar slemhinnan och urinvägarna och hämmar bakteriernas förmåga att föröka  sig och fästa vid slemhinnorna i urinvägarna. Effekten har visats i en rad studier och vi har samma goda erfarenhet här på vår klinik.

 

Det finns en rad olika lingon drycker. På er klinik har ni provat flera varianter och

samlat erfarenheter. Vad rekommenderar ni?

De koncentrerade lingondrickan som finns på marknaden är ganska sura och kan ibland ge vissa problem, bland annat diarreér. Vi föredrar en speciell Bio-Lingondricka, som säljs på apotek och i hälsobutiker. Bioprodukter är rena, naturliga och innehåller hög halt av tanniner som har en positiv effekt. Däremot innehåller den innehåller inga onödiga tillsatser.

 

 

 


 

Vilken dosering rekommenderar ni för Bio-Lingondricka?

BioLingondricka 1 dl 3 x dagligen, som kompletterande behandling vid akut urinvägsinfektion. Behandlingen ska pågå tills blåsslemhinnan är utläkt och kroppens eget försvar är återställt.

Som profylax rekommenderar vi 1 dl Bio-Lingondricka dagligen, strax innan man går till sängs.

 

Lingon:

 

 

 

 

 

 

 

 


Hjälper lingondricka mot urinvägsbesvär?

 

Intervju med Med. Dr. J. Eberhard, chefsläkare vid ”Centrum för blåssjukdomar” på Kvinno-

kliniken vid Thurgau Kantonssjukhus i Frauenfeld, Schweiz

 

Vad är anledningen till att denna typ av besvär är så vanliga idag?

Ofta är det en kombination av olika faktorer. Tunna slemhinnor på grund av östrogenbrist kan

vara en sådan orsak. En annan kan vara att kroppens egna försvarsmekanismer är försvagade,

bristande intimhygien, att man dricker för lite, kraftig nedkylning och stress. Även könsum-

gänge kan underlätta för sjukdomsframkallande bakterier att tränga in och etablera sig i urin-

vägarna.

 

Vilka är de vanligaste besvären i samband med urinvägssjukdomar?

Det är utan tvekan underlivssmärtor och hos äldre patienter inkontinensproblem, faktorer

som i hög grad kan försämra patientens livskvalitet. Det är också vanligt att patienterna oroar

sig för att idrottsaktiviteter och sexuellt umgänge skulle kunna förvärra deras besvär.

 

Finns det olika typer av inkontinens?

Ja det kan man säga. I nästan 90 % av fallen handlar det om en stressutlöst inkontinens, eller

trängningsinkontinens. Ibland kan det handla om en blandform med olika bidragande faktorer.

Stressinkontinens orsakas av att den muskulatur som reglerar urinflödet är försvagad. Denna

Kan vara medfödd, men även bero på hormonella faktorer. Även barnafödande kan ge en viss

slapphet i musklerna. Trängningsinkontinens orsakad av kronisk inflammation eller irriterad

blåsa, beror ofta på östrogenbrist, infektioner eller helt enkelt att patienten dricker för lite.

 

Vilka råd ger ni till en sådan patient?

Att man söker specialisthjälp, t.ex. en gynekolog, urolog eller sin husläkare. Hos specialister

brukar det också finnas informationsbroschyrer som kan ge god vägledning.

 

På er klinik rekommenderar ni lingondricka vid kroniska urinvägsbesvär, varför?

Lingondricka skyddar slemhinnan i urinvägarna mot bakterietillväxt och gör att sjukdomsframkallande bakterier inte kan få fäste på slemhinnan. Denna effekt har visats i en rad studier och våra erfarenheter stämmer väl med resultaten i dessa forskningsrapporter.

 

Hur doseras lingondricka?

Som understödjande behandling vid akut inflammation i urinvägarna rekommenderar vi 1 dl

lingondricka tre gånger dagligen. Den dosen ska man fortsätta med tills slemhinnan har läkt och kroppens försvarsmekanismer fungerar normalt och skyddar mot nya infektioner.

 

Som profylaktisk långtidsbehandling rekommenderar vi att man dricker 1 dl lingondricka varje kväll, strax innan man går till sängs.

 

 

 

 

Blåssjukdomar – ett utbrett problem!

 

Centrum för blåssjukdomar vid kvinnokliniken i Frauenfeld

 

Chefsläkare:                   Med. Dr. J. Eberhard

Överläkare:                    Med. Dr. V. Giessbuhler

Inkontinenssköterska:     Marlies von Siebenthal

 

Detta kompetenscentrum har specialiserat sig på behandling av sjukdomar i urinvägarna. Här  rekommenderar man Bio-Lingonsaft, eftersom lingon har en väl dokumenterad inflammationshämmande effekt vid urinvägsbesvär.

 

Blåssjukdomar innefattar:

·        Inkontinens

·        Irriterad blåsa

·        Inflammation i urinblåsan

 

Vad innebär inkontinens?

Det ofrivilliga urinläckaget leder till hälso- och hygienproblem

 

Vad innebär irriterad blåsa?

·        Täta trängningar och vattenkastningar

·        Små urinmängder

 

Vad innebär inflammation i urinblåsan?

Att det finns för mycket bakterier i urinen eller i blåsans slemhinna. Om man drabbas av urinvägsinflammationer mer än tre gånger om året, brukar man tala man om recidiverande urinvägsinflammationer.

 

Hur många människor drabbas av urinvägsbesvär?

·        Redan skolbarn kan drabbas av dessa besvär

·        8.5 % av alla kvinnor, enligt följande fördelning

·        kvinnor 30-40 år, 15 %

·        kvinnor 40-60 år, 37 %

·        kvinnor över 60 år, fler än 50 %

 

Många kvinnor som drabbas av underlivsbesvär vill inte ta upp det med sin läkare!

·        Män upp till 60 år drabbas 2-3 gånger mindre än kvinnor

·        Män över 60 år drabbas i samma utsträckning som kvinnor

 


Olika former av inkontinensbesvär

·        Stressinkontinens

·        Utlöses av kroppslig påfrestning som hosta, nysningar, fysisk ansträngning.

·        Orsakas av att slutmuskeln i urinröret, muskulaturen och bindväven i bäckenbotten är försvagade

 

·        Trängningsinkontinens

·        Innebär urinläckage på grund av irriterad blåsa och/eller inflammation.

·        Orsakas av att blåsans muskler dras ihop och öppnas okontrollerat och läcker urin

·        Tömningsinkontinens

·        Innebär att blåsan inte kan tömmas vilket resulterar i högt resturin.

·        Orsakas av att urinpassagen är blockerad av förstorad prostata eller störningar i blåsmuskulaturen.

 

·        Neurogen inkontinens

·        Innebär att nervregleringen av muskulaturen i blåsan och urinröret inte fungerar.

·        Orsakas av nervskador som uppkommit genom skada eller sjukdom.

 

·        Andra former av inkontinens

·        Är sällsynta, men kan orsakas av missbildningar, tumörer eller vissa typer av skador.

 

Vilka inkontinensformer av vanligast?

·        I över 90 % av fallen handlar det om antingen stressinkontinens, trängningsinkontinens eller en blandform av dessa.

 

·        Yngre kvinnor drabbas oftare av stressinkontinens, medan trängningsinkontinens eller någon typ av blandform är vanligast bland äldre kvinnor.

 

Stressinkontinens och svag blåsa

Behandlas med:

·        Bäckenbottenträning

·        Träningshjälpmedel som t.ex. kulor, elektrostimulering, mm

·        Pessar som egenvårdsbehandling

·        Hormoner

 

Trängningsinkontinens, irriterad blåsa och inflammerad blåsa

Vanliga symtom:

·        Tryckkänsla

·        Konstant kissnödighet

·        Frekvent blåstömning

·        Små urinmängder

·        Ofta återkommande inflammationer

 


Behandling:

·        Antibiotika

·        Hormoner

·        Läkemedel som stärker urinblåsan

·        Förebyggande åtgärder som inflammationsdämpande och slemhinneskyddande behandling med t.ex. Lingondricka

·        Drick- och miktionsträning (för att spola ut bakterier ur blåsan och späda ut aggressiva substanser i urinen)

·        Hormoner för att bygga upp slemhinnan och normalisera miljön i slidan

 

Hur verkar lingondricka?

·        Lingondricka har en naturlig inflammationshämmande verkan på urinvägarnas slemhinnor och på tandköttet

 

·        Lingondricka motverkar bakteriernas förmåga att fästa på slemhinneväggen oh etablera sig där

 

·        Lingondricka förhindrar att nya infektioner och kroniska inflammationer uppstår

 

·        Lingondricka hjälper till att spola ut bakterierna ur urinblåsan

 

·        Lingondricka minskar användningen av antibiotika

 

·        Lingondricka kompletterar basbehandlingen av urinvägsinflammationer och lämpar sig utmärkt som profylaktisk långtidsbehandling

 

·        Lingondricka ska intas i en dos om 100 ml tre gånger dagligen, tills slemhinnan har läkt ut och kroppens egna försvarsmekanismer fungerar normalt igen

 

Fakta om lingon:

·        Lingon tillhör familjen Ljungväxter

·        Lingon trivs bäst i barrskog, torr ängsmark och hedar i Nord- och Centraleuropa, samt i alperna

·        Lingon är lysande röda och smakar en aning surt

·        Lingon innehåller bl.a. antocyan, arbutin, kinasyra, hippursyra, tannin och bensoesyra och det är framför allt de två sistnämnda som är viktiga ur effektsynpunkt

 

Viktigt om Bio-Lingon

·        Bio-lingon växer vilt

·        Bio-Lingon handplockas

·        Bio-Lingon innehåller inga tillsatser eller bekämpningsmedel

·        Bio-Lingon är EU-certifierade

 


Effekten av lingon är kliniskt dokumenterad

·        Lingon förebygger urinvägsinfektioner

·        Ungefär 90 % av alla urinvägsinfektioner orsakas av bakterien Escherichia Coli

·        En publicerat studie från Rutger University (New England Journal of Medicine, 8 oktober 1998) visar att kondenserat tannin eller proankocyanidin, som extraherats ur lingon, kan hämma tillväxten av vissa bakteriestammar och deras förmåga att fastna på slemhinnan.

 

·        I ett arbete, publicerat i British Medical Journal (juni 2001), en av världens mest   välrenommerade medicinska tidskrifter, har forskare vid Universitetet i Oulu i Finland visat mycket god effekt av lingon, både som behandling och profylax vid urinvägsinfektioner.

 

Litteraturförteckning över forskningsarbeten kring effekterna av lingon i samband med urinvägsinfektioner

Effekten av både europeiska lingon (vaccinium vitis-idaea) och dess amerikanska släkting tranbär (vaccinium macrocarpon) har varit föremål för omfattande forskning som lett fram till en lång rad publicerade vetenskapliga arbeten. Resultaten kan anses tillämpliga på båda arterna, då ingående beståndsdelar är identiska.

Ofek I., Goldhar J., Zafiri D., Lis H., Adar R., Sharon N., Anti-Escherichia adhesin activity of carnberry and blueberry juices.

New England Journal of Medicine, 1991; 324:1599

 

Sobota A.E., Inhibition of bacterial adherence by cranberry juice: potential use for the treatment of urinary tract infections

Journal of Urology 1984; 131: 1013-1016

 

Schmidt D.R., Sobota A.E., An examination of the adherence activity of cranberry juice on urinary and non-urinary bacterial isolates

Microbioscience 1988; 55: 173-181

 

Papas C.N., Brusch C.A., Ceresia G.C., Cranberry juice in the treatment of urinary tract infections.

Southwest Medicine, 1966; 47: 17-20

 

Kahn H.D., Panariello V.A., Saeli J., Sampson J.R., Schwartz E., Effect of cranberry juice on urine,

Journal of the American Dietetic Association, 1967; 51: 251-254

 

ZafiriD., Ofek I., Andar R., et al, Inhibitory effect of cranberry juice on adherence of Type I and Type P fimbriated Escherichia Coli to eucaryotic cell.

Antimicrobial Agents and Chemo therapy, 1989; 33: 92-98

 

Rosenbaum T.P., Shah P.J., Rose G.A., Lloyd Davis R.W., Cranberry juice and the mucus production in entero-uroplasties

Neurology and Urodynamics 1989; 8:4, 344-345

 

Inhibition of adherence of P-fimbriated Escherichia Cloi to uropithelial-cell surfaces by poranthocanidin extracts from cranberries

New England Journal of Medicine, oct. 8, 1998 Volume 339. No 15

 

Johnson C.J., Definitions, Classification and clinical presentation of urinarytract infections

Med. Clin. North America 1991; 75: 241-252

 

Bodel P.T., Cotran R., Kass E.H., Cranberry juice and the antibacterail action of hippuric acid

Journal of Clinical Laboratory Medicin 1959; 54: 881-888

 

Fleet J.C., New support for a folk remedy. Cranberry juice reduces bacteriuria and pyuria in elderly women

Nutritional Review 1994; 52(5): 168-170

 

Sloway M., Smith R., Does cranberry juice help in urinary infectuions?

(JAMA) Journal of the American Medical Association 1988; 260: 1465

 

Avorn J., Monane M., Gurwitz J.H., et al, Reduction of bacteriuria and pyuria after ingestion of carnberry juice

JAMA 1994; 271:10, 751-754

 

 

Howe S.M., Bates P., The cranberry juice cure, fact or fiction?

American Urological Association Allied 1987; 8:1, 13-18

 

Kontiokari T., University of Oulu, Finland, Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infections in women

British Medical Journal, 30 june 2001: 1571