Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Venokan (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    2x 100 st
1 tablett 2 gånger dagligen i samband med måltid.
Tabletterna sväljes hela tillsammans med vätska.
Mot problem såsom åderbråck och bensvullnad.
Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Indikationer
Naturläkemedel för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös
insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda,
spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare.
Barn: Rekommenderas ej till barn.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot något innehållsämne.
Varningar och försiktighetsmått: För patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion bör försiktighet iakttas vid behandling.
Kontakt med läkare bör ske om försämring av symtom skulle inträffa efter att behandlingen påbörjats eller om otillfredsställande
effekt uppnåtts efter 6 veckor, eftersom benödem kan ha andra orsaker. Det har ej studerats om andra sjukdomar eller patientens
ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling. Patienter som har kompressionsbehandling (stödstrumpa) enligt tidigare
ordination bör ej avsluta denna behandling utan samråd med läkare.
Interaktioner: Effekten av samtidigt behandling med andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet och amning: Användning kan inte rekommenderas.
Biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående och klåda har rapporterats. Sällsynta fall av
allergiska reaktioner har observerats.

Dessa uppgifter finns med i bipacksedeln.http://www.mpa.se/spc_pil/pdf/natpil/Venokan.pdf
Produktresumé från Läkemedelsverket: http://www.mpa.se/spc_pil/pdf/natspc/Venokan.pdf
Naturläkemedelsmonografi: http://www.mpa.se/naturlakemedel/mono/venokan.shtml
Info från leverantören: http://www.pharmanord.se/wstore/contentServlet/pid1000293.htm?parent=1001542
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2005-04-15
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.se