Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Uretin  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    3x  60 s

1 tablett 2 ggr dagligen. Sväljes hela med lite vatten. Stödjande kosttillskott för blåsans funktion.

örmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Indikationer
Två kliniska studier från Japan och en svensk pilotstudie visar goda resultat både
avseende trängningar och inkontinensepisoder.  Kan användas av både män och kvinnor.

Förpackning:  60 tabletter

Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Kontakta läkare om besvären förvärras eller
kvarstår i mer än sex månader.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller
njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas
vid behandling.
BARN: Rekommenderas ej till barn.
BIVERKNINGAR: Inga kända
INTERAKTIONER: Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är
inte studerad. 

Info från leverantören: http://www.bioaktiva.se/uretin.php

Info från naturmedel.org: http://www.naturmedel.org/sidor/uretin.html

Info från extrakttillverkaren: http://www.helhetsdoktorn.se/EFLA940Pumpkin02-04.pdf

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om Uretin med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se
Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling. Kosttillskott  med Uretin beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept. Uretin är avsett som
egenvårdsmedel och kostförstärkning och ska inte ersätta läkemedelsbehandling
vid blåsrubbningar. 

Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept. 

Uppdaterad 2008-11-03
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu