Prostagard
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Prostagard (naturläkemedel) 
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Kapslar    3x  60 st / 3 månaders abonnemang
1 kapsel morgon och kväll. Kapslarna sväljs hela med vätska, lämpligen i samband med måltid.
Mot vattenkastningsbesvär.
Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Indikationer Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t ex täta urinträngningar och
nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger.
Förpackning: 60 kapslar
Kontraindikationer: Överkänslighet mot sågpalmetto eller något av de övriga innehållsämnena.
Varningar och försiktighetsmått: För att inte förbise eventuellt bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller
urinblåsecancer) ska läkare kontaktas innan behandlingen påbörjas. Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än
sex månader ska läkare kontaktas. Det har inte studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller
njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.
BARN: Kapslarna rekommenderas ej till barn.
BIVERKNINGAR: Gastrointestinala besvär kan förekomma i sällsynta fall.
INTERAKTIONER: Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är
inte studerad.

Info från leverantören:http://www.biona.se/15/default.asp?page_id=5166&type=custom/nutcmp&sub_nr=101&id=63
Info från läkemedelsverket:
bipacksedel: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Prostagard.pdf
produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Prostagard.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsens
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx

Uppdaterad 2006-09-25
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu