Prospan
 
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Prospan (växtbaserat läkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       Mixtur 100 ml
 


Vuxna och barn över 12 år: 
5 ml 3 gånger dagligen.
Barn 8-12 år: 5 ml 2 gånger dagligen.
Mot hosta
Med förmång, sign.


Utan förmån, sign


Får expedieras (bokst) 
 
En
...................................ggr
 

 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN Hedera helix L. (murgröna), blad, extrakt.
Indikationer Traditionellt använt för lindring av hosta med segt slem.
Dosering Vuxna och barn över 12 år: 5 ml 3 gånger dagligen. Barn 8-12 år: 5 ml 2 gånger dagligen. Rekommenderas ej till barn under 8 år.
Kontraindikationer Dokumentation för ställningstagande till detta saknas. Överkänslighet mot något innehållsämne.
 Varningar och försiktighet Personer med långvarig hosta (mer än 2 veckor), vid hosta som åtföljs av symtom
såsom feber i 4 dagar eller mer, andnöd, bröstsmärta, allmänpåverkan, viktnedgång eller blodiga upphostningar bör utredas med avseende
på bakomliggande sjukdom. Det har inte studerats om speciella tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion,
andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling. Prospan innehåller sötningsmedlet sorbitol.
Personer med det sällsynta, ärftliga tillståndet fruktosintolerans bör därför inte använda detta naturläkemedel.
Interaktioner Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet och amning Användning kan inte rekommenderas.
Biverkningar Enstaka fall av allergiska reaktioner har rapporterats. I sällsynta fall har preparatet visat laxerande effekt på grund av sorbitolinnehållet.

PRODUKTFAKTA:.
Mixturen:
bipacksedel:  http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humpil/Prospan.doc
produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humspc/Prospan oral lösning.doc
Information från leverantören: http://www.prospan.se

Kollegial info: Kan levereras via Familjeapoteket och i hälsokosthandeln. Användning vid KOL är inte
specifikt studerat men den symtomdämpande effekten är sannolikt fördelaktig
även på sjukdomsutvecklingen.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsens
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx
 

Uppdaterad 2010-09-24
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/