Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Pikasol Forte  (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 1000 mg   120 st
1-3 kapslar per dag i samband med måltid.
För ledinflammationer och som skydd vid hjärt-kärlsjukdomar.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Förpackning: 60, 120 (180 levereras ej)
Kontraindikationer:  Dokumentation för ställningstagande saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Omega-3 fettsyror kan leda till en viss förlängning av blödningstiden.
Personer som behandlas med antikoagulantia eller acetylsalicylsyra bör därför rådfråga sin läkare innan behandling
med Pikasol Forte påbörjas. Vid Diabetes mellitus (typ II) bör intag av omega-3 fettsyror alltid ersätta annat fett i
kosten (cirka 2 gram per dag) under behandlingstiden. (se kommentar nedan för de som använder en lågkolhydrat-högfettkost)
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever-eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens
ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.
Interaktioner: Tillägg av Pikasol Forte till behandling med antikoagulantia eller acetylsalicylsyra kan förlänga blödningstiden.
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel, inklusive naturläkemedel, eller föda är inte studerad.
Biverkningar: Vanliga biverkningar är milda gastrointestinala besvär, t.ex. rapningar, uppstötningar
med fisksmak och övergående lös avföring.
BARN: Rekommenderas ej till barn under 12 år (av formella skäl)
GRAVIDITET: Användning under graviditeten kan inte rekommenderas (av formella skäl, se kommentar)
AMNING: Användning under amning kan inte rekommenderas (av formella skäl)

Info från Läkemedelsverket:
Produktmonografi fiskolja: http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____1795.aspx
Produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Pikasol_Forte-spc.pdf
 

Kollegial info: Fler och fler studier finns beträffande effekter på förhöjda blodfetter, vid psykiatriska tillstånd och till barn med dyslexi.
Bra fettsyrareserver är sannolikt också av värde vid graviditet och amning. Att fettsyror inte regelmässigt rekommenderas till gravida trots
att majoriteten har fördelar av det beror på att den lilla grupp som har ökad blödningsbenägenhet kan tänkas drabbas av komplikationer
i samband med förlossning som placenta-avlossning. Ur placentas synvinkel överväger även där fördelarna eftersom
mikroemboliseringar i placenta är ett större problem och man har noterat fördelar för kvinnor som konsumerar ASA under graviditeten.
Mekanismen är sannolikt en milt blodförtunnande effekt. Sannolikt får man även ett skydd för de kvinnor som har ökad
risk för DVT. Patientgrupper som kan ha nytta av tillskott är exempelvis patienter med inflammatoriska sjukdomar och epilepsi mm.
Diabetiker är ytterligare en grupp som kan ha nytta av tillskottet, bl.a. genom minskad insulinresisten och skydd mot
kärlkomplikationer. Skrivningen om att man ska reducera övrigt fett gäller naturligtvis inte för de som använder en
lågkolhydrat-högfett kost.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsens
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx

Uppdaterad 2006-11-03
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu