Kan Jang
 
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Kan Jang (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Dragerad tablett   150 st
Mixtur 500 ml
 
Vuxna och barn från 12 år:
Tabletter: 4-5 tabletter 3 gånger dagligen.
Mixtur: 15 ml 2 ggr dagligen.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
 
En
...................................ggr
 
FÖRPACKNING: Glasflaska innehållande 100 ml, 200 ml, 300 ml och 500 ml.

BEHANDLINGSTID: Behandlingen bör starta så fort förkylningssymtomen uppträder. Kan Jang skall inte användas i längre
perioder än 2 veckor per behandlingstillfälle.

KONTRAINDIKATIONER: Progressiva systemiska sjukdomar som tuberkulos, leukemi, bindvävsjukdomar och multipel skleros, AIDS,
HIV-infektion eller autoimmuna sjukdomar. Känd allergi mot korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo, kamomill, prästkrage,
malört). Känd överkänslighet mot något innehållsämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med
produkter innehållande Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker. Behandlingen ska avbrytas vid första tecken på överkänslighet.
På grund av innehållet av rysk rot kan blodtryckshöjning hos hypertensiva patienter inte uteslutas.

BIVERKNINGAR: För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria förekomma.
I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall
rapporterats. Gastrointestinala symtom kan förekomma. Insomningsbesvär kan förekomma på grund av innehållet av rysk rot.

GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt. Användning under graviditet kan inte rekommenderas. Medlet har använts under
lång tid och de olika komponentera också utan att man har rapporterat någon misstänkt negativ inverkan under graviditet. Av
formella skäl rekommenderas naturläkemedel oftast inte till gravida. Om en patient har tagit Kan Jang och blir gravid finns det
således ingen egentlig anledning till oro.

AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt. Användning under amning kan därför inte rekommenderas.

PRODUKTFAKTA:.
Mixturen:
bipacksedel:   http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Kan%20Jang%20oral%20lösning.pdf
produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Kan%20Jang%20oral%20lösning.pdf
Tabletter:
bipacksedel:   http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Kan%20Jang%20dragerad%20tablett.pdf
produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Kan%20Jang%20dragerad%20tablett.pdf

Kollegial info: Effekten är inte bunden till förkylningsvirus utan medlet har även visats ha effekt vid influensa.
Adaptogener som rysk rot är inte kända för att vara ett problem hos patienter med högt blodtryck i klinisk praxis.
Skrivningen om att echinacea inte skall användas vid autoimmuna sjukdomar har mycket tveksamt
vetenskapligt underlag och är byggt på ett teoretisk resonemang som tycks sakna stöd från
klinisk erfarenhet.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsen
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx
 

Uppdaterad 2006-09-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/