Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Cirkulamin  (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      tabletter     60 mg    150 st
 
1 tablett 2 gånger dagligen i samband med måltid.
För cirkulationen
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
 
Fyra
...................................ggr
 
Förpackning: 150 st.
Indikation: Naturläkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär,
svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.
Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Personer som använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten eller som lider
av vitamin-K-brist bör löpande låta undersöka koaguleringsfunktionen vid samtidigt intag av Cirkulamin
Produkten bör inte användas under en tvåveckorsperiod före en operation.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller
patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.
Interaktioner: Potentiering av effekten av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten kan inte uteslutas.
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet/Amning: Användning under graviditet/amning kan inte rekommenderas.
(Ginkgo bilobas påverkan vid graviditet och amning är okänd.)
Interaktioner: Potentiering av effekten av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten kan inte
uteslutas.
Biverkningar: I sällsynta fall har lindriga mag/tarmbesvär, huvudvärk och hudreaktioner av allergisk natur observerats.

Produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Cirkulamin.pdf
Bipacksedel/användarinformation: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Cirkulamin.pdf
Info från leverantören: http://www.macronova.se/Cirkulamin.asp

Kollegial info: Ginkgo biloba kan även förbättra cirkulationen vid nedsatt cirkulation i händer och fötter, exempelvis
vid vibrationsskador och Raynauds syndrom. Det finns flera bra kontrollerade studier som på ett elegant sätt
visar på ökad gångsträcka vid claudicatio intermittens, "fönstertittarsjuka".

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsen
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx
 
 

Uppdaterad 2007-02-15
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu