Kyoton
 
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Kyoton  (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      tabletter 60  mg    2 x 60 st
 
1 tablett 2 gånger dagligen.
För cirkulationen
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
 
Fyra
...................................ggr
Förpackning: Blisterpack innehållande 60 tabletter i pappkapsel.
Indikation: Naturläkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär,
svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.
Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Personer som använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten eller som lider
av vitamin-K-brist bör löpande låta undersöka koaguleringsfunktionen vid samtidigt intag av Kyoton.
Produkter innehållande Ginkgo biloba bör inte användas under veckorna föreplanerad operation.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller
patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.
Interaktioner: Potentiering av effekten av antikoagulantia kan inte uteslutas. Effekten av samtidigt
intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet/Amning: Användning under graviditet/amning kan inte rekommenderas.
(Ginkgo bilobas påverkan vid graviditet och amning är okänd.)
Biverkningar: Vid sällsynta tillfällen kan lindriga mag-tarm besvär, huvudvärk eller allergiska reaktioner uppträda.

Produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Kyoton.pdf
Bipacksedel/användarinformation: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Kyoton.pdf
Info från leverantören: http://www.newnordic.com/template/t04.php?menuId=782

Kollegial info: Ginkgo biloba kan även förbättra cirkulationen vid nedsatt cirkulation i händer och fötter, exempelvis
vid vibrationsskador och Raynauds syndrom. Öronproblem som tinnitus t.ex. vid Ménières sjukdom.
Det finns flera bra kontrollerade studier som på ett elegant sätt visar på ökad gångsträcka vid claudicatio intermittens, "fönstertittarsjuka".

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsens
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx

Uppdaterad 2007-11-30
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu